Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<73r73v74r74v75r75v76r76v77r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a zlapal, zmučil a oběsil. Fridrik syn králóv, když za čas okolo Mediolána kázal o svatém Václavě, vrátil sě i byl radostně přijat od otce i od kniežat.

Čechové ležali okolo Medulána

Léto Božie tisíc sto šedesát a tři opět Fridrik a Teobald na pomoc tomu obležení k ciesařovi pomoci byli posláni, proněžto Mediolánští mnohá léta rozličnými nehodami psotně byli hubeni a ciesařovo vojsko vždy sě množilo. A když již přístojóv dobyli byli, Čechové přiekopy městké najprvé zametali biechu a ke zdi přistúpili a tak šípami a střielami nepřátely odehnali. Prvnější na zdi byli, mezi nimižto jeden rytieř udatný a urozený z Chusníka muž velmi silný udatně do města po řebří vskočil, po nimžto všecko vojsko české ihned sě tam mužně bralo. A tak brány otevřevše ciesařovo vojsko tam upustili. Pro ten skutek udatný tomu z Chusníka, ješto po řebří vlezl do města, najprvé král Vladislav zlatý řebří přes modré pole na štítě věčně dal jest nositi, jehožto dnešní den na pamět také věci předkové jeho požívají.

{Sviecnova noha na Praze}textový orientátor

Toho času také knieže jednu nohu sviecnovú litú, ješto někdy Salomon v chrámě Jeruzalemském slil byl, do Mediolánu přinesenú, do pražského kostela s velikú prací přinesl byl, jakž i dnes to znamenito jest.

{Čechové Mediolána dobyli}textový orientátor

Mediolánčené pak síle také nikakž odolati nemohúce, hladem ze žíličnými nehodami stuženi, kakžkolivěk v rukú nepřátelskú biechu zaklopeni zezúfavše od milosti ciesařovy hledali skrze kniežata česká i jiná rozličná, zda by milost mohli mieti. Jimžto taká odpověd dána jest, že holé milosti mieti nemohú, jedno aby u moc ciesařovu město navrátili a podlé věrné rady svých aby všickni tak zejmáni jsúc přěd ciesař na súd přišli z svými kniežaty a tak bosými nohami na zem padli

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).