Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<50v51v52r52v53r53v54r54v55r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a veliké kořisti tu pobrav. Toho také času Jindřich král říský pamětliv jsa té křivdy, kterúž vévoda polský Svatoplukovi učinil byl, když on s ním v Uhřiech byl, točíš že jemu v zemi byl vtrhl s Bořivojem shromáždiv vojsko veliké, i vtrhl jest i z Svatoplukem do Polsky. A tak podlé města, jemuž Hlohov dějí, oblehl jest. A tak to okolo všecko podlé té vody, jěžto Odra řiekají, s obú stranú řěky tu poplenil jest, s tiem pak odtavad dále bera sě hrad řečený na přěkot poplenil jest. A tak z velmi velikú kořistí domóv vrátiti sě umyslil. A když král říský Svatopluka od sebe pustil jako na zajtřie, chtieše jeden rytieř těch nectných mordéřóv Vršovčanóv poslán jsa od Ješka řečeného Tista vršovského, v staniech sě jest zevil Svatoplukových uvečer a k jeho vojsku sě přimiesiti, an již od krále šel. A tak v tom hluku přibrav sě k kniežeti Svatoplukovi mezi pleci smrtedlně jeho raněl, že netáhl země do pasti, až dušě zbil. Ten jistý rytiěř nešlechetný, kterýchžto učinil {všem brannú rukú utekl jest}marginální přípisek mladší rukou. Svatopluk toho léta umřel jest, jakž nahoře povědieno, toho měsíce října.

O povýšení Otově bratra Svatoplukova a o Vladislavovi, jenž třětí syn byl Vratislavóv

Když Svatopluk zabit byl, celú noc plakali jsú jeho, jehožto král když smrt vzvěděl, plakal jest velmi. A tak pak svolav všecky hrabie a všecky zemany české, ješto toho času tu biechu, povolil jim, aby sobě volili, kohož by chtěli z synóv Svatoplukových: neb Jindřicha, neb Václava sobě za knieže. Tehdy oni na radu jednoho šlechtice jménem Václava z Morav vzemše Otíka bratra Svatoplukova tomu nechtiec rozuměti, že když volili biechu Svatopluka a jeho potvrzovali, tehdy všickni zemene Vladislava syna Vratislavova třetěrozeného z Svatavy královny po Svatoplukovi byli jsú přisáhli za knieže české, chtiec jeho sobě vzieti. To když sě tak stalo, král inhned k jich prosbě toho Otíka na kniežetstvie české potvrdil. Po tom potvzení ve čtyřech dnech do Prahy přijel

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).