Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<47r47v48r48v49r49v50r50v51v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

léto třětí den přěd svatým Tomú když Břecislav uvečer rozuměl jako slovo, jedieše blízko u Stebna, od jednoho lovce jménem od Lorka, jenž jest naveden a najat od Božejě a od Mutiny od těch mrzkých a od ohavných mordéřóv Vřšovských, byl špehován a poražen, kteréžto Vršovčany předtiem dřéve byl z země vyhnal, hamišně byl jest raněn. Kterýžto Lorek po tom nešlechetném skutku chtě preč utéci i padl jest na jednu jámu a tak pak nalezli jej lidé, jedva hlavy neskloniv. I byl jest dóstojnú smrtí, jakž na něho slušalo, zahuben nešlechetník. Břecislav pro tu jistú ránu byl velmi obtiežěn bolestí, a tak spósobiv duši své králevství a zemské rozličné věci zjednav, třětí jest den umřel a u pražském kostele pohrabán.

O povýšení Bořivojově bratra Břecislavově, druhorozeném synu Vratislavově, a o jeho přieběziech

Bořivoj druhorozený syn Břecislavóv vzvěděv bratra svého mrtva jsúce, bral sě jest do Čech a tu jest od biskupa pražského, od hrabí, od pánóv i od jiných šlechticóv i od zemanóv všie země ten den Božieho narozenie poctivě jest přijat a na stolici bratra svého posazen.

Léto Božie tisíc sto prvé tento jistý Bořivoj Oldřichovi a Lipoltovi synóm Kunrádovým, jenž jest byl starý syn krále Vratislavóv, města, kteráž jim byl Břecislav byl otjal, zasě jim jest navrátil. Toho jistého také času Vršovčené, to ohavné pokolenie z Polsky, tam lotrovavše do Čech sú sě vrátili, jimžto Bořivoj města jich navrátil Žac, Mýto a Litoměřice, a to jest učinil ne z žádosti srdečnie, ale pro potřebie toho času, točíš potřebie bylo, aby toho učinil pro některú přítěž jemu potřěbnú. Neb múdří řiekají: „Když vlky chceš zlapati, dajž jim mrchu najprvé sapati. A když mnohokrát bez přiekazy budú žráti, hyběš, ano kóži dolóv dáti.“ Oldřich tento jistý syn Kunrádóv, jakž již povědieno, o smrti Břecislavově strýcově

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).