Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<44v45r45v46r46v47r47v48r48v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ven jest z zemi vyvrhl a vyplel ovšem.

{Čaroděníky ven vyhnal}textový orientátor

Nebo mnozí lidé pro ty škaředé čáry a pro ty schúzenie dřieví sě modléchu a druzí u potokóv tekutých živé oběti činiechu bludy velmi veliké majíce u vieře. Ty všecky škaředé a ohavné obyčeje pohanské, ješto v české zemi biechu ještě ostaly, ven jest vyvrhl a tu mrzkost všecku ovšem zhladil ustaviv a učiniv v to, aby jediného samého Hospodina ctili a chválili všickni. Ten jistý Břecislav častokrát do Posky vytrhoval jest a vždy z svietězstvím zasě vracoval sě, mnoho škody jim tam učiniechu.

Léta Božie tisíc devadesát a tři tento jistý Břecislav těžce a velmi polskú zemi nadtrapoval takměř ustavičně a ji popleňoval, že od samého hradu Grec, ješto na Labi leží, až právě do toho města, jemužto Hlohov dějí na Ohři, kromě jedinkého města Nempc tak velmi jest popleňoval, že v tom ve všem přásle nižádný člověk nebydlil jest. A tak od toho pleněnie nechtěl jest přestati, až právě Vladislav vévoda polský velikú prostú daň, pod kterúžto Břecislav vévoda český někdajší, děd toho Břecislava vratislavského město i jiná města k tomu také pravým podrobením posadil byl, ode dvú letú zadržanú, zaplatil tisíc hřiven střiebra a šestdesát hřiven zlata celé a úplně. A nadto věce ještě, aby vévoda Vladislav jménem svým i budúcích vévod potom svých polských Břecislavovi, jenž české královstvie zpravuje, i jeho budúcím daň tu jistú obyčejnú na každé léto padesát hřiven střiebra a třidceti zlata na určený čas svými listy sě zavázal a svú přísahú sě zapřisáhl věčně to platiti a dáti.

O svěcení dvú biskupú pražském a moravském a o dalejšiech přieběziech Břecislavových a o smrti Kozmově pražského biskupa a o některých nápadniech

Potom pak léto Božie po tisíci po devadesáti a po čtyřech, když ciesař Jindřich třětí, totíš tiem

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).