Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<46v47r47v48r48v49r49v50r50v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

s jinými Sasíci smiešenými, jenžto Linchuzi tiem jménem tak řečeným slověchu, řítivše sě k hradu Branibuřskému, jehož jsú silně dobyli.

O přieběziech Bořivojových bratra Břecislavova a o smrti Břecislavově

Téhož léta toho měsíce listopada Bořivoj prvého krále českého syn druhorozený, syn Břecislavóv, v Znojmě sestru Lipoltovu markrabie rakúského jménem Helkurdu pojal jest sobě za ženu. A že také s povolením Gotfridovým markrabie rakúského Lipolt syn Konrádóv, někdy řečeného bratra Vratislava krále českého, jmějieše hrad Rachs tak řečený toho času, proněžto horliv jsa, protože z Moravy vypuzen byl z svého zbožie, bratru Bořivojovi lúpežemi, ohněm a jinými všelikými škodami jal sě jest škoditi. Proněžto Břecislav chtě pomstiti bratra svého, shromáždiv vojsko lidí trhl jest do Moravy i předeslal jest posly své Gotfridovi a prosě jeho snažně, aby Lipolta vnuka přietele jeho neb svázána poslal jemu nebo s hradu ven vyvrhl. Ty jisté věci když sú tajně byly Lipoltovi pověděny, ten jistý hrad z svými rytieři osobil jest sobě a jej osadil a jiné všecky purkrabie Gotfridovi dolóv jest preč sehnal odtavad. Kterýžto Gotfrid když ty noviny uslyšal jest, jel jest k Břecislavovi velmi rychle vstřieci i utkal jest jeho podlé Vranova i prosil jeho velmi plně, aby jemu pomoc ráčil dáti, aby hradu toho zasě dobyti mohl. Proněžto Břecislav pro bratra svého Bořivoje i pro prosbu Gotfridovu sceliv sě proti křivdy, jimž činieše Lipolt ten jistý, s vojskem svém hrad jest oblehl a když ustavičných šest neděl u hradu ležal, Lipolt ten jistý hladem jsa obtiežen, v noci sám jediný všech tu nechav preč jest utekl. Zjitra pak kdy bylo, ti všickni, kteříž tam ostali biechu, i hrad i sami sě na Břecislavovu milost jsú sě dali. Břecislav pak Gotfridovi hrad jeho vrátil jest zasě. A tak vítěstvě obdržal nad nepřáteli, domóv sě jest radostně vrátil. Téhož také

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).