Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

nejpodobnějšie jest přirozenému porodu, protože nenie tak velmi nebezpečený jako jiní porodové nepřirození. [#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Třetí rozdiel praví, který porod těžký a který lehký byl by, kterak se to má poznati

Často a zhusta se přihází, že porod nad jiné těžký z bolestí a zvláštniem trápením ženy mievají. A to nejprvé pro to se stává, že matka malá jest a žena před třinácti lety těhotna učiněná jest, ačkoliv ne často se to přihází.

Druhé, když matka při jejiem vyjití úzká jest, buď z přirozenie, aneb případkem z nemoci, jakož bývá nežit, vřed, bradavice etc.cizojazyčný text, protož pro bolest nemuož se rozšířiti a odevřieti k snadnému a lehkému dietěti vyjitie.

Třetie, když žena jaký nedostatek při měchýři má, jakož lékaři tomu rozumějí, tehdy také plod nemuož lehce vyjíti.

Čtvrté, když oteklost jest aneb nedostatek krevních žil, kterým zlaté žíly řiekají, aneb zacpánie v zadku, kudyž přirozená věc vychází. Protož žena nemuož dobře tisknúti a tlačiti sebe, neb matka překážku má pro ty věci.

Páté, pro to, když žena jest přirozenie mdlého, a zvláště studeného, mladá aneb tlustá, kteráž dětí prvé nemievala, i strašie se a netrpělivá jest, nepokojně sobě činiec, sem i tam sebú prudce házejíc, to jisté příčiny těžkého porodu jsú.

Šesté, pro to, že pacholík daleko lehčejšie porod přivodí než děvečka.

Sedmé, pro to, když dietě velmi veliké jest, že nemuož tak snadně projíti. A také když dietě velmi malé a mdlé jest, že nemuož se obrátiti.

Osmé, pro to, když viece než jedno dietě jest aneb jedno dietě majíc viec ouduo než přirozenie káže, zvláště o dvú hlavú, jakož léta dvanáctého v hrabstvie werdenbergském a léta patnáctého v biskupstvie eisstetském dietě porozeno jest, kteréhož zpuosob tento jest:

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Deváté, pro to těžký porod bývá, když dietě neslušným zpuosobem, jako když ruce i nohy doluov obráceny jsú, vychází, jakož tato figura oznamuje:

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Aneb když dietě hřbetem doluov aneb břichem a rukama i nohama nahoru, jakož tato figura ukazuje, a potom též doleji o jiných nepřirozených zpuosobách šíře oznámeno bude.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).