Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

Patnácté, pro to nebezpečný a těžký porod bývá, že žena před tiem smutná a tesklivá byla a mnoho plakala, nejiedlem, nepitím a nespáním se trápila.

Šestnácté, pro to, že žena před porodem k vonným věcem často voněla, neb překážku činí a nahoru matku táhnú zpět.

Itemcizojazyčný text bývá také, že porod těžký jest a nepokojný a plod sem i tam se hýbe, avšak pro to nic k škodě nenie, když tato dolejšie znamení jsú. Jako když žena silná jest a duch dobrý má a muož sobě dobře pomáhati, ale v těžkém porodu zlá znamení jsú, když žena studeným potem se potí a puls nebo žíla srdeční přieliš prudce tepe a žena často omdlévá, tehdy smrt ve dveřích.

Rozdiel čtvrtý vypravuje, kterak žena před porodem, při tom i po porodu chovati se má a jak v těžkém porodu pomoženo by jí mělo býti

Jestliže kdo chce ženám v těžkém a pracném porodu prospěti a pomoci, tehdy musí se tiemto dole psaným zpraviti. Neb těhotná žena dvojie zprávy má užívati, nejprvé jeden měsiec před porodem a druhé při času porozenie.

Itemcizojazyčný text nejprvé žena má ty všecky věci odložiti, kteréž jsú ku překážce porodu, pokudž jediné možné jest. Pakli nětco od přirození jest, ješto nenie možné toho odjíti a odložiti, tehdy velí proto obmýšleti to, což by příčinu k lehkého a snadnějšiemu porodu dávalo.

Itemcizojazyčný text byl-li by nedostatek při matce, jako nežit, vřed etc.cizojazyčný text, jakož nahoře oznámeno jest, ješto by ženě bránilo potom lehkému porodu, tehdy slušie o to radu vzieti před časem s lékařem, kterýž by tomu rozuměl. Též když by jaký nedostatek při měchýři byl, jako kámen, řezavka, vřed etc.cizojazyčný text, také tak učiniti a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).