Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A1rA1v–A2vA3rA3vA4rA4vB1r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

ochraňoval, s dalším doložením a vyslovením, přišlo-li by k čemu, jak se k sobě vedlé téhož landfrýdu a té smlouvy chovati by měli.

Ale Vy, margkrabě Albrechte, takového potřebného a vší Říši užitečného i mírného snešení a smlouvy toho času netoliko jste nepřijali, ale ještě nad to některým znamenitým kurfirštům a jiným knížatuom zjevně psáti jste směli, že takové snešení, neb smlouva, měla by býti k nenabyté škodě a ublížení národu německému a že by spíše za zradu německého národu to snešení mělo držáno býti nežli za smlouvu, z čehož oumyslu Vašemu, jak žádostiví dobrého a pokojného v Říši jste, dosti světle se rozuměti muože. A ač jste potom po mnohém splundrování, zkažení a šacování velikého dílu zemí u Rejnu, vidouce, že se Vám po Vaší vuoli v fraňkské zemi neděje a že Jeho Milost císařská s velikým počtem lidu válečného nahotově býti ráčil, při Jeho Milosti císařské milosti hledali a té i dosáhli, však pod tím najvíc toho šetříce (jakož pak potom skutek to ukázal), jak byšte skrze postranní správy k stvrzení těch smluv, které jste s těmi dvěma biskupy pamberským a vircpurským jakkoli zdělali, přijíti mohli, ale pro to takovým stvrzením těch smluv Vašich od Jeho Milosti císařské dopuštěno není, abyšte pro ty smlouvy sami mocí svou měli co před sebe

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).