Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

{Veršové o milovníku}meziřádkový přípisek mladší rukou

S velikonoci o tom čase

svět se rodí znova zase,

rozličně se obnovuje,

když se již máj přibližuje,

máj, ten čas převeselý,

nenie takový přes rok celý.

A jako toho času bývá,

ješto tehdy všecko všady obžívá,

což jest byla zima umrtvila,

všecko a všudy usušila,

to máj všecko zkřísí zase,

veselý vešken svět čině o tom čase.

A rozličně se zazelenává

po všem světě, roste tráva

po hájíc, po lukách i po zahradiech,

při potocích i při všech vodách.

A tak všady po všem světě

hojná zelenost, všady čistě

vonného kvítí a barev rozličných,

bílých, červených, žlutých, brunátných.

Aniž muož člověk pomysliti,

co má té kratochvíle býti,

aby tehdáž nenalezl při tom času,

když máj přijde, přemoha zimu,

řédie kvítí zeleností

a dá toho všemu létu dosti,

a všecko všady znovu plodí,

obnovuje a obživuje svět,

zima musí jíti před ním zpět.

O tom nenie potřebí mnoho psáti

a to muože každý v světě znáti,

že jest pravda a klam nenie,

a že jest máje všecko stvořenie,

zvířata, ptactvo i lidé,

křesťané, pohané i židé.

Od toho chci nynie počíti.

Neslyšte sobě poslyšeti,

co se jest mně přihodilo

tehdáž, když jest o tom čase bylo,

kterýž já teď svrchu chválím.

Nepřičiním, ale spíš umálím.

Miloval sem jednu pěknú paní,

kteráž ve dne, v noci i na svítaní

vždycky mi mé srdce ryla,

neb jest daleko ode mne byla.

Když sem ji najviec miloval,

v svém srdci za najlepší klénot choval,

musil sem jí nevídati,

ale vždy věrně zpomínati.

Toť mi najvětší radost činilo,

a nic mi veselejí nebylo,

než vždy mysliti nětco o ní

a ustavičně túžiti po ní,

neb nic mi v světě nezdálo se činiti

veselejšího, než abych mohl o ní mysliti.

Až vtom jednú také vyjidech,

nedaleko odšed, stezku nadjidech,

po níž šel sem sám jediný,

nebyl se mnú žádný jiný.

I uhlédach kvítí rozličného,

přečistého a převonného,

i rozličných zeleností s utěšeným

víc než dosti ptactva zpievaním.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).