Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

toho!“ Mládenec k tomu: „Jáť čest miluji, ale na tě a na stud i na bázen nemnoho myslím.“ Ctnost: „Pomni, mládenče, že všecky věci jsú od Boha a Buoh najlepší ve zlé, anebo več ráčiti bude, obrátiti muož!“ Mládenec opět: „Když dobře, tehdy dobře, a když zle, bodaj brzo minulo!“ Ctnost: „By všeho světa štěstí měl, a mne i dobrých skutkóv při sobě neměl, tehdy po smrti věčné peklo!“ Mládenec: „Ktož se bojí chřestu, nechoď do lesa! A když já umru, třeba nade mnú tráva nezrostla!“ Ctnost: „Ktož mě miluje, ten dobré miluje, a ktož dobré miluje a dobře činí, ten v nebi bude!“ Mládenec: „Já bych tak rád by v komoře s svú milú jako v nebi – a třebas bych na tě věčně nehleďal!“ Ctnost: „Já sem dříve od tebe několikrát slyšela, že se má postava líbí, i šaty. Toť tak i jiní činí, kteříž o mně mnoho (chváléc mě) rozprávějí a mne se v ničemž nedrží ani mě následují, než chválé mne, chtíce se dobrým líbiti, ale to jest všetečnost.“ Mládenec: „Ctnosti, na tě se táhnu, že sem tebe ještě dnes nechválil, protož jáť vošemetný nejsem. Než pravil sem, že mi se ta postava tvá líbí a šaty drahé zdadí. Ale muožeš tak mluviti, že mi se tvá postava, ani šaty, ani nic do tebe líbiti se nebude! A já bych radši již s nějakú pěknú v hrubém plátenném rubáši veselú trávničkú mluvil, kteráž by jedno tak peklem nehrozila!“ Ctnost zarděvši se i poče mládence snažně prositi řkúc: „Milý mládenče, miluj mě! Však’s již slyšal, kterakého sem rodu, i mú krásu vidíš, i mú drahú přípravu. A věčnú radost slibuji a všecko dobré, jedno miluj mě! A věz, že ani vnitř, ani zevnitř žádné poškvrny na mě ani ve mně nenajdeš!“ Mládenec: „Ctnosti, máš zlé sousedy, i chválíš se sama. Snáže velblúd skrze jehelné uši pruojde, nežli já tě z srdce milovati budu!“ Ctnost: „Mládenče, všeckoť na tomto světě omrzí, když nemoc přijde!“ Mládenec: „Viem, že nemoc nemuož velmi běžeti a že já jí uteku, byť toho dobře napřed měla!“ Ctnost: „A když nemocen lehneš, zmrzieť tě všecko a všeckyť kumšty stanú. A by byl všeho světa pán, všecko tě vomrzí!“ Mládenec: „A zdaliž já neumiem pěkně mluviti, když mi těžko bude?“ Ctnost: „Boha nezklamáš a nevykumštuješ se, když přijde hodina smrti!“ Mládenec: „Aniž o to stojím, bych

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).