Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

užívati, chci jim životuov ukrátiti!“

Tu hned poče se s kosú ohýbati

a napořád všecky postříhati,

řka: „Vidíte li, co mohu udělati,

ač mne chcete neposlúchati?“

Tužť jich v tom vojště Smrt mnoho zbila

a ostatek jich preč rozplašila,

a podnes více vojsk nemají,

než vždycky již poruozno bývají.

Múdrost

Múdrost počne hned mluviti k Smrti:

„Neučiníme li, co velíš, budem v trti.

Protož, Štěstí, milý synu, chceš li míti

dlúhý věk a s námi věčný býti,

umějž Boha svého nad jiné ctíti,

nade všecka zboží milovati.

Budeš v slávě zde, i potom s námi,

jedno znaj, že Buoh jest nad námi!

A služme jemu vždycky rádi

všichni, staří i také mladí,

nebo to všichni dobře známe,

že všecky věci od něho máme.“

[…]text doplněný editorem[63]chybějící folia 37 bis r, 37 bis v v restaurovaném rkp doplněna novým papírem

„než vždycky Bohu děkovati.

Pakli dopustí chudobu, bídu i psotu,

nemoc, bolest, starost, z jich vojska rotu,

aby nás opět tito trápili,

jediné, milý Bože, abychom v nebi byli,

daj nám to vše mile trpěti,

což se tu koli bude nám díti,

a daj se nám zde hříchóv pokáti;

rač se, milý Kriste, k Bohu Otci přimlúvati!

A když již bude toho čas,

že by přišla smrt po nás,

abychom s veselím duše poslali

a s Trojicí svatú se radovali,

k tomu se tak připravili

s pokáním svatým, a dobře činili,

jsúce v nebi s tvými volenými,

se všemi anjely svatými.

Ať nás nezže věčný plamen!“

Tuž skřičéchu všichni: „Amen!“

Ctnost, rytíř a moudrost

[…]text doplněný editorem

I poče mysliti řka: „Milý Bože, co jest toto nového, že tak v přípravné zahradě tak špatná chalupa stojí a že tu nějaké veselé sedadlo uděláno nenie! Dvorná to věc! Zahrada jako ráj a duom v ní jako chlév!“ A když v tom myšlenie stáše, tu z té chalúpky vykročí tak převelmi pěkná a tak ušlechtilá, nad lidský rozum krású i šaty ozdobená panna: vlasy až do samé země zlaté barvy mající a ve všem bílém. Na to rozličným drahým kameniem a rozličného uměnie dielem mezi tú bělostí ozdobena byla, z jejížto tváři pro krásu až jako blesk pocházíše, že tak se tomu mládenci poče zdáti na jeho mysli, že jest tak pěkné panny a tak přípravné nikdy jakživ neviděl, ani brž o ní slýchal.

Mládenec

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).