Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Buoh své nebeské království schoval aneb dal je, komu ráčí! A tito sú také moji obyčejové, že všecko činím, užívám všeho na tomto světě, co mému hrdlu libo a milo. Avšak vím, že věčně živ nebudu, téměř sobě na tom světě povoliti. A to všecko každý den, a co najvíc mohu. Do kostelať také nerad mnoho chodím, leč druhdy v neděli aneb v svátek. Ale pravduť poviem, Buoh ví, že já toho pro náboženství nečiním, než ješto mnoho bývá pěkných žen v kostele, abych na ně pohleděl! A také žádného já páteře ve čtvrti létě nezříkám – a čert by se s nimi pósobil! A já bych raději dvakrát klál, nežli jeden páteř zříkal. A nevěříš, cos nimi těžko jest!“ A Ctnost zasmavši se vece: „Mládenče, z tvých obyčejóv slyším a rozumiem, žes syrov velmi!“ Mládenec k tomu: „Ctnosti milá, nevěř tomu! Všecko, což kde u mne jest, to tvrdo jest!“ Ctnost: „Mládenče, pomni, že s Ctností mluvíš, nech takových řečí oplzlých!“ Mládenec: „Ctnosti, bychť s nevěstkú mluvil, však bych jí rubáš zdvihl. I nechajíc, Ctnosti, svády, pověz mi své také obyčeje!“ Ctnost poče své obyčeje vypravovati velmi pořádně, jakož pak každý múdrý zná, jakých ona obyčejóv jest a co ona miluje. Bylo by o tom mnoho mluviti i psáti. Než prostě své všecky obyčeje pověděvši mládenci i poče těmito slovy mluviti řka: „Ó, mládenče, buď Bohu žel, máš li se do pekla dostati s svými rozpustilými činy, anoť milý Buoh dal z své zvláštnie štědroty nad jiné lidi všecko, čehož si sám prvé dotekl. A máš li se pak ďáblu dostati, svého spasenie nepříteli, s tak velikými dary božími! Rozpomeň se a přestaň raději včas nežli po smrti, ješto času nebude!“ Mládenec k tomu: „Ctnosti, mluvieš jako baba! Buď brz Bohu žel té postavy, jakú ty máš, i šatuov! Než obyčejové tvoji mně v hlavu nemohú, aniž mi se líbí. Ba, nebudem svoji! A já bych radši dosti tlustú ženu nějakú pojal nežli tě s těmi obyčeji, neb nic toho v hlavu nejde. A bych mohl, nechtěl bych v tvém rodu býti!“ Ctnost: „Mládenče, pomni na svú najmilejší, že nic pěknějšího býti nemuož, a má ustka červená jakožto najčistčí ruože! A ktož miluje čest, ctnost, stud a bázen, slýchala sem jakživa, že jej miluje každý člověk, by pak byl i blázen! A protož, mládenče, drž se

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).