Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

to dlúho nebo krátko, měl by se mnú rád promluviti!“ Mládenec vece: „Počkaj, až budu v sedmdesáti aneb v osmdesáti letech! Dosti času mysliti na smrt! A buď toho Bohu žel, jsúc tak pěkná a tak přípravná čistě, a že takové řeči mluvieš! Pověziž, když pak vždy chceš se mnú mluviti, kde jsi tak dobré šaty vzala a světlú postavu jasnú v této bídné chaloupce anebo kudy si sem přišla!“ Ctnost praví: „Takto mi se přihodilo, že sem já z přirozenie najvyššieho rodu, z něhož jest sám Syn boží pošel, a mezi dobrými všudy muoj rod najdeš. A protož já v této chaloupce jsúc, své přirozené krásy ztratiti nemohu a svých drahých šatuov svléci také nemohu, ani mě kto z nich svléci věčně muož. Než proto v této chaloupce bydlím, v ničemž sebe nepoškvrnivši, ale že mě sobě vuobec v ohyzdnost a v lehkost vzali i muoj vešken rod. A kto najméně se k mému rodu sezná, žádného nikdiež nechtie míti v lásce. A muoj otec i mátě má vyhnáni ze všech království. I pohlediž na mú sličnú krásu i na mé čisté přípravy, to mi nic platno nenie! A od najbohatějších až do najchudších, ktož jediné s to býti muož, aby zle činil, žádný na mě laskav nenie! A když sem kde šla po ulici aneb po rynku, i kdež sem koli před koho vstúpila, každý ke mně též jako i ty chřbet obrátil. A protož v této chaloupce radši sama sem. A ktožkoli ke mně sem chce, k tomu se hodně připravě, žádným já nepohrdám, ale každého ráda k sobě přijmu a s ním jako s přítelem kvasím a miluji jej z srdce. I protož chceš li ty ke mně, mládenče, mysl přiložiti, chciť tě milovati a v svuoj rod zapsati!“ Mládenec dí: „Ba, kého čerta, já tě milovati mám jsa mlád, a ty sama o sobě pravíš, že se tebe všichni varují! Ale bych as viděl, jakých si obyčejóv, anebo co jest tobě milo, pak jáť své také poviem a snad se srovnáme, neb postava tvá mně se líbí a jáť ženy nemám! Pověz mi medle, Ctnosti, jací sú tvoji obyčejové!“ Panna Ctnost: „Pověz ty mně, mládenče, prvé své položenie i obyčeje!“ Mládenec: „Ba, ne tak rád, jako radiček! A toto jest muoj obyčej, že bych rád všecky rytířské kusy nad lidi činil a všecko, což světu milo jest. A v tom mě lidé znají, že sem v tom nad jiné lidi. A by tomu Buoh chtěl, abych na tomto světě s túto mladostí věčně živ býti mohl! A nechť by sobě Pán

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).