Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

musíme se jedni druhými živiti.

A já sem proto k vám vyslán,

neb sem mezi těmi najznamenitější pán,

kteří o to vždycky péči mají,

což kde vidí, všeho žádají.

Jižť my také o to se pokusíme,

neb na tom i hrdla složíme.

A já div že neumru žalostí,

vida, že vy máte všeho dosti,

a já i s našimi že nemáme míti –

ba, jest tisíckrát lépe umříti!“

Múdrost

Múdrost se tomu opět zasmál,

řka: „Vidíš, žeť sem pravdu pověďal,

neb vidím, co tobě škodí

a v tvém srdci hněv plodí.

Co já mluvím, jsúť řeči kumštovné,

ale poněvadž se nezdá podobné

od našeho pána rovné přijíti,

když chceš, muožeš preč odjíti!

A shledáte, že nás neustrašíte,

ale rovné přijíti musíte!“

[…]text doplněný editorem[48]chybějící folia 33 bis r, 33 bis v v restaurovaném rkp doplněna novým papírem

Závist

Tehdy Závist poče mluviti:

„Chci vám ot počátku praviti:

když sem najprv před králem stál

[…]text doplněný editorem již sem byl poselství zdal,

tak sem zhlédal na vše strany,

ano všudy lid právě vybraný,

ono krásný, ono ještě čistčí,

ono bohatý, ono bohatší,

a udaj se kdežkoli pohleděti,

ano mi se všeho chtělo míti.

Jedno což’s v světě pomyslil sobě,

ano všeho dosti před očima tobě,

že sám nevieš, čehoť se chce prvé míti.

Tak mi se to všecko chtělo ujíti,

div, že sem kdy mohl živ býti!

Ale nejsú takoví jako u nás,

ješto chce každý mluviti z vás,

a zvlášť u vojště Neřádově

nepoddá se žádný žádnému v slově.

A tak pak všichni křikají,

jakž se komu zdá, tak vóli mají,

ale tam ti najbohatější páni

stáli všichni jakožto malovaní

a žádný jest z nich nic nemluvil,

nežli ktož k tomu povolán byl.

Než ten Svoboda s Pýchú by z…byli[50]torzovité slovo,

co sú se čistě velmi připravili

a tak sú se zhrda postavili,

i všem jiným sú rozkazovali.

A od pat až do vrchu hlavy

měli na sobě příliš drahé přípravy,

od perel, zlata i drahého kamenie,

tu nic lacinějšího na nich nenie.

Tak sú se v tom čistě stkvěli,

jako by rovně shořeti měli.

A věru, sobě sem tak myslil,

ó, bych s vámi někde na lese byl

a mohl vás tam mocen býti,

musili bychom kocúra podříti!

O to, což vy na sobě máte,

přijdeť ještě, to shledáte!

Než poselstvíť sem zdal, jakž mi poručeno

a ještě ke mně dosti tvrdě mluveno.

Múdrost jest od krále mluvil“

[…]text doplněný editorem[51]chybějící folia 34 bis r, 34 bis v, 34 ter r, 34 ter v, 34 quater r, 34 quater v, 34 quinquies r, 34 quinquies v, 34 sexies r, 34 sexies v, 34 septies r, 34 septies v, 34 octies r, 34 octies v, 34 novies r, 34 novies v, 34 decies r, 34 decies v, 34 undecies r, 34 undecies v, 34 duodecies r, 34 duodecies v, 34 terdecies r, 34 terdecies v, 34 quaterdecies r, 34 quterdecies v v restaurovaném rkp doplněna novým papírem

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).