Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Mládenec k tomu: „Ctnosti milá, nevěř tomu! Všecko, což kde u mne jest, to tvrdo jest!“ Ctnost: „Mládenče, pomni, že s Ctností mluvíš, nech takových řečí oplzlých!“ Mládenec: „Ctnosti, bychť s nevěstkú mluvil, však bych jí rubáš zdvihl. I nechajíc, Ctnosti, svády, pověz mi své také obyčeje!“ Ctnost poče své obyčeje vypravovati velmi pořádně, jakož pak každý múdrý zná, jakých ona obyčejóv jest a co ona miluje. Bylo by o tom mnoho mluviti i psáti. Než prostě své všecky obyčeje pověděvši mládenci i poče těmito slovy mluviti řka: „Ó, mládenče, buď Bohu žel, máš li se do pekla dostati s svými rozpustilými činy, anoť milý Buoh dal z své zvláštnie štědroty nad jiné lidi všecko, čehož si sám prvé dotekl. A máš li se pak ďáblu dostati, svého spasenie nepříteli, s tak velikými dary božími! Rozpomeň se a přestaň raději včas nežli po smrti, ješto času nebude!“ Mládenec k tomu: „Ctnosti, mluvieš jako baba! Buď brz Bohu žel té postavy, jakú ty máš, i šatuov! Než obyčejové tvoji mně v hlavu nemohú, aniž mi se líbí. Ba, nebudem svoji! A já bych radši dosti tlustú ženu nějakú pojal nežli tě s těmi obyčeji, neb nic toho v hlavu nejde. A bych mohl, nechtěl bych v tvém rodu býti!“ Ctnost: „Mládenče, pomni na svú najmilejší, že nic pěknějšího býti nemuož, a má ustka červená jakožto najčistčí ruože! A ktož miluje čest, ctnost, stud a bázen, slýchala sem jakživa, že jej miluje každý člověk, by pak byl i blázen! A protož, mládenče, drž se toho!“ Mládenec k tomu: „Jáť čest miluji, ale na tě a na stud i na bázen nemnoho myslím.“ Ctnost: „Pomni, mládenče, že všecky věci jsú od Boha a Buoh najlepší ve zlé, anebo več ráčiti bude, obrátiti muož!“ Mládenec opět: „Když dobře, tehdy dobře, a když zle, bodaj brzo minulo!“ Ctnost: „By všeho světa štěstí měl, a mne i dobrých skutkóv při sobě neměl, tehdy po smrti věčné peklo!“ Mládenec: „Ktož se bojí chřestu, nechoď do lesa! A když já umru, třeba nade mnú tráva nezrostla!“ Ctnost: „Ktož mě miluje, ten dobré miluje, a ktož dobré miluje a dobře činí, ten v nebi bude!“ Mládenec: „Já bych tak rád by v komoře s svú milú jako v nebi – a třebas bych na tě věčně nehleďal!“ Ctnost: „Já sem dříve od tebe několikrát slyšela, že se má postava líbí, i šaty.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).