[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<69v70r70v71r71v72r72v73r73v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

rosieváš, ale holé zrno jakožto pšeničné aneb které koli jiné, 1 C15,38 a buoh dává jemu tělo, jakž chce, a každému semeni zvláštnie tělo. 1 C15,39 Ne všeliké tělo, též tělo, ale jiné, zajisté lidské a jiné hovad a jiné tělo ptačie a jiné rybie 1 C15,40 a těla nebeská a těla zemská. Ale jiná jest zajisté sláva nebeských a jiná zemských, 1 C15,41 jiná světlost slunce a jiná světlost měsiece a jiná světlost hvězd, neb hvězda od hvězdy dělí se v světlosti. 1 C15,42 Tak i vzkřiešenie mrtvých rosievá se v porušenie a vstane v neporušení. 1 C15,43 Rosievá se v neurození, vstane v slávě, rosievá se v nemoci, vstane v moci. 1 C15,44 Rosievá se tělo hovadné, vstane tělo duchovnie, jakož psáno jest: 1 C15,45 Učiněn první člověk Adam v duši živú, ale poslední Adam v duši obživující. 1 C15,46 Ale ne to prvnie, kteréž jest duchovnie, ale které hovadné, potom které jest duchovnie. 1 C15,47 První člověk z země zemský, druhý člověk z nebe nebeský, 1 C15,48 jakož zemský, takýž i zemský, a jakýž nebeský, tacíž i nebeští. 1 C15,49 Protož jakož sme nosili obraz zemského, nesmež i obraz nebeského. 1 C15,50 Ale to pravi, bratřie, že tělo a krev královstvím božím vládnúti nemohú, ani porušenie neporušením vlásti bude.

1 C15,51 Aj, tajemstvie vám pravi: všickni zajisté z mrtvých vstaneme, ale ne všickni se proměníme v času brzkém, 1 C15,52 v okamžení, v poslednie trúbě, neb zatrúbí trúba a mrtví, jenž sú v Kristu, vstanú neporušeni a my se proměníme. 1 C15,53 A musí zajisté porušitedlnost tato obléci se v neporušenie a smrtedlnost tato obléci se v nesmrtedlnost. 1 C15,54 [A když porušitedlnost tato obleče se v neporušenie a smrtedlnost tato obleče se v nesmrtedlnost[216],]text doplněný editorem tehda bude řeč, kteráž psána jest: Pohlcena jest smrt u vítězství. 1 C15,55 Kde jest, smrti, vítězstvie tvé, kde jest, smrti, osten tvuoj? 1 C15,56 Osten smrti hřiech jest. Ale moc hřiecha zákon. 1 C15,57 Ale bohu dieky, jenž dal nám vítězstvie skrze pána našeho Jezukrista, jenž umřel jest za ny. 1 C15,58 Protož, bratřie moji milí, sstáli buďte a nepohnuti, rozmáhajíce se v diele božiem vždycky, vědúce, že práce vaše nenie daremnie v pánu.

XVI.

1 C16,1 O zbierání pak, ješto se děje na svaté, jakož sem zpósobil v zbořiech galatských, tak i vy učiňte. 1 C16,2 V první den po sobotě, každý z vás sám u sebe slož zamkna, což se jemu líbiti bude, aby ne tepruv, když přijdu, zbieranie byla. 1 C16,3 A když již u vás budu, kterýchž zkušujete po listech, tyť pošli, aby nesli dary vaše do Jeruzaléma. 1 C16,4 Pakli hodné bude, abych já šel, pójduť se mnú. 1 C16,5 A přijdu k vám, když Macedoní projdu, neb Macedoní projdu, 1 C16,6 a u vás snad zuostanu a snad i přes zimu budu, abyste i vy mě provodili, kamž koli pójdu. 1 C16,7 Nechci zajisté vás nynie viděti v tomto jíti, neb naději se, že za některý čas přebudu u vás, dopustí li pán. 1 C16,8 Ale přece budu v Efezu až do letnic, 1 C16,9 neb dveře otevřeny sú mi veliké a zevně a protivníci mnozí.

1 C16,10 Ale příde liť Timoteus, vizte, aby bez strachu byl u vás, neb dielo páně dělá jako i já. 1 C16,11 Protož aby žádný jím nezhrzel, ale provoďte ho u pokoji, aby přišel ke mně, neb čakám ho s bratřími. 1 C16,12 O Apollovi pak bratru známo vám činím, že sem ho mnoho prosil, aby přišel k vám s bratřími. A zajisté nebyla vuole jeho, aby nynie přišel, ale přijdeť, když bude prázden. 1 C16,13 Bděte a stuojte u vieře, zmužile čiňte a posilňte sebe v pánu 1 C16,14 a všecky věci vaše v lásce buďte. 1 C16,15 Ale prosím vás, bratřie, znajte duom

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).