[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<65r65v66r66v67r67v68r68v69r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

této chvíle.

1 C4,14 Ne bych vás pohaněl, tyto věci píši, ale jakžto syny mé najmilejšie napomínám. 1 C4,15 Neb ač deset tisíc pěstúnuov máte v Kristu, ale ne mnoho otcuov, neb v Kristu Ježíši skrze čtenie já sem vás urodil. 1 C4,16 Protož prosím vás, následovníci moji buďte, jakož já Kristuov. 1 C4,17 Proto poslal sem k vám Timotea, jenž jest syn muoj najmilejší a věrný v pánu, jenž by vám ku paměti přivedl cesty mé, kteréž sú v Kristu Ježíši, jakož všudy v každém zboru učím. 1 C4,18 Jako bych neměl přijíti k vám, tak sú se někteří naduli, 1 C4,19 ale přijdu brzo k vám, bude li pán chtieti a poznám ne řeč těch, ktož sú se naduli, ale moc. 1 C4,20 Neb ne v řeči jest královstvie božie, ale v moci. 1 C4,21 Co chcete, v metle li přijdu k vám, čili v lásce a v duchu tichosti?

Kapitola V.

1 C5,1 Ovšem slyšeti jest mezi vámi smilstvo, kteraké ani mezi pohany, tak že by ženu otce svého někto měl. 1 C5,2 A vy ste se naduli a ne viece ste žádost měli, aby vyvržen byl z prostředka vás, ktož jest ten skutek učinil. 1 C5,3 Já zajisté nejsa tělem při vás, ale přítomen jsa duchem, již usúdil sem, jako bych přítomen byl toho, jenž jest tak učinil. 1 C5,4 Ve jméno pána našeho Jezukrista sberúce se i s mým duchem s mocí pána Jezukrista 1 C5,5 dáti takového satanovi v pohubenie těla, aby duch spasen byl v den pána našeho Jezukrista. 1 C5,6 Nenie dobrá chlúba vaše, zda neviete, že malý kvas všecko těsto porušuje? 1 C5,7 Vymeťte starý kvas, abyšte byli nové skropenie, jakož ste přesní, neb, aj, beránek náš obětován jest Kristus. 1 C5,8 Protož hodujme ne v kvasu starém ani v kvasu zlosti a nepravosti, ale v přesniciech čistoty a pravdy. 1 C5,9 Psal sem vám, abyšte se nepřiměšovali smilníkóm, ovšem smilníkóm světa tohoto 1 C5,10 aneb lakomcóm aneb dráčóm aneb modloslužebníkóm, jinak měli byšte z tohoto světa vyjíti. 1 C5,11 Ale nynie psal sem vám, abyšte se nepřiměšovali, ale ač ten, jenž bratrem slove mezi vámi, jest smilník aneb lakomec aneb modlosluha aneb lájce aneb opilec aneb dráč, s takovým abyšte ani pokrmu brali. 1 C5,12 Neb co i jest o těch, kteříž vně sú, súditi? Však o těch, kteříž vnitř sú, vy súdíte. 1 C5,13 Neb ty, kteříž vně sú, buoh bude súditi. Vyvrzte zlé sami z sebe.

Kapitola VI.

1 C6,1 Smie někto z vás, maje při proti druhému, súditi se před nepravými a ne před svatými? 1 C6,2 Zda neviete, že světí o tomto světě súditi budú? Poněvaž skrze vás svět bude súzen, nehodni ste, jenž byšte o najmenších věcech súdili. 1 C6,3 Neviete, že anjely súditi budem? Čím viece světské věci. 1 C6,4 Protož světské súdy budete li mieti potupnějšie, kteří sú v zboru, ty ustavte k súzení, 1 C6,5 k hanbě vašie pravi. Tak nenie mezi vámi múdrý nižádný, ješto by mohl rozsúditi mezi bratrem jeho? 1 C6,6 Ale bratr bratrem súdem se sváří, a to před nevěrnými? 1 C6,7 Již zajisté ovšem hřiech jest mezi vámi, ješto súdy máte mezi sebú. Proč radějí křivdy oklamánie netrpíte? 1 C6,8 Ale vy křivdu činíte a oklamáváte, a to bratří. 1 C6,9 Zda neviete, že nepraví královstvie božieho nebudú mieti? Neroďte blúditi, neb ani smilníci, ani cizoložníci, ani modloslužebníci, 1 C6,10 ani měkcí s samci léhající, ani zlodějie, ani lakomci, ani dráči královstvie božieho budú mieti. 1 C6,11 A to ste zajisté byli někdy, ale obmyti ste, ale posvěceni ste, ale ospravedleni

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).