[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<64v65r65v66r66v67r67v68r68v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

však tělesni ste a podlé člověka chodíte. 1 C3,4 Neb když by někto řekl: Já sem Pavluov, a jiný: Já Apolluov, však lidé ste. Co jest tehda Apollo? A co Pavel? 1 C3,5 Sluhy toho, jemuž ste uvěřili, a každému jakož jest dal buoh. 1 C3,6 Já sem štiepil a Apollo smáčel, ale buoh jest vzróst dal. 1 C3,7 A tak ani ten, jenž štěpuje, jest něco, ani ten, jenž svlažuje, ale jenž vzróst dává, buoh. 1 C3,8 A ktož štěpuje a svlažuje, jedno sú, ale jeden každý vlastní odplatu vezme podlé své práce, 1 C3,9 neb boží sme pomocníci, božie rolé ste, božie vzdělánie ste. 1 C3,10 Podlé milosti božie, kteráž dána jest mně, jako múdrý stavitel základ sem položil, jiný pak na to stavie, ale jeden každý viz, kterak by stavěl. 1 C3,11 Neb základu jiného žádný nemuož položiti kromě toho, kterýž jest položen, jenž jest Kristus Ježíš. 1 C3,12 A pakli kto zdělává na základ, ten zlato, střiebro, drahé kamenie, dřievie, seno, strniště, 1 C3,13 jednoho každého dielo zevno bude, v den zajisté páně oznámí. Neb se v ohni zeví, jednoho každého dielo kteraké bude, oheň zkusí, 1 C3,14 zuostane li čie dielo, kteréž jest vzdělal, odplatu vezme. 1 C3,15 Pakli čie dielo hořeti bude, nedostatek trpěti bude, ale sám spasen bude, tak však jako skrze oheň. 1 C3,16 Zda neviete, že chrám boží ste, a duch boží přebývá v vás? 1 C3,17 Pakli kto chrám boží poškvrní, zatratí jej buoh, neb chrám boží svatý jest, kterýž ste vy. 1 C3,18 Žádný vás nesvozuj. Ač kto zdá se mezi vámi múdrý býti na tomto světe, blázen buď, aby byl múdrý. 1 C3,19 Neb múdrost tohoto světa bláznovstvie jest u boha. Neb psáno jest: Popadnu múdré v chytrosti jich. 1 C3,20 A opět: Pán zná myšlenie múdrých, neb marná sú. 1 C3,21 Protož žádný se nechlub v lidech, 1 C3,22 neb všecky věci vaše sú, leč Pavel, leč Apollo, leč Petr, leč svět, leč život, leč smrt, leč budúcie věci, leč přítomné věci, všecky zajisté věci vaše sú, 1 C3,23 ale vy Kristovi a Kristus boží.

IIII.

1 C4,1 Tak se o nás domnievaj člověk jako o služebníciech Kristových a vladařích tajných věcí božích. 1 C4,2 Tuto se již shledává mezi vladaři, aby kto věrný nalezen byl. 1 C4,3 Ale mně za najmenšie jest, abych od vás byl súzen aneb od člověčieho dne, ale ani sám sebe súdím, 1 C4,4 neb nic sebe svědom nejsem, ale i v tom spravedliv nejsem učiněn, ale ten, jenž mě súdí, pán jest. 1 C4,5 Protož neroďte před časem súditi, dokovadž nepřijde pán, jenž osvietí skryté věci temnosti a zeví rady srdcí, a tehdy chvála bude jednomu každému od boha. 1 C4,6 Ale tyto věci, bratřie, vypsal sem na sobě a na Appolovi pro vás, abyšte se na nás učili, aby nadto, než psáno jest, jeden proti druhému se nenadýmal za jiného. 1 C4,7 Neb kto tě rozeznává? Aneb co máš, ješto by nevzal? A poněvažs vzal, co se chlubíš, jako by nevzal? 1 C4,8 Již nasyceni ste, již bohati učiněni ste. Bez nás kralujete. A daj to buoh, abyšte kralovali, abychom i my s vámi kralovali. 1 C4,9 Neb mním, že jest buoh náš apoštoly poslednie ukázal jako k smrti zjednané, neb divadlo učiněni sme tomuto světu i anjelóm i lidem. 1 C4,10 My blázni pro Krista, ale vy múdří v Kristu, my nemocní, ale vy silní, vy urození, ale my neurození. 1 C4,11 Až do této hodiny i lačnieme a žiezníme i nazí sme i zášijkováni býváme a neustavični sme 1 C4,12 i usilujem dělajíce rukama našima, zlořečie nám, a dobrořečíme, protivenstvie trpíme a snášieme, 1 C4,13 rúhají se nám, a my se za ně modlíme, jako smetie tohoto světa učiněni sme, všech ohryzek až do

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).