[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<63r63v64r64v65r65v66r66v67r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

aby byla obět pohanuov vzácna a posvěcena v duchu svatém. R15,17 Protož mám chválu v Kristu Ježíši k bohu. R15,18 Neb nesmiem mluviti ničehuož těch věcí, kterýchž skrze mě nečiní Kristus v poslušenstvie pohanuov slovem i skutky, R15,19 v moci divuov a zázrakuov v moci ducha svatého, tak že od Jeruzaléma všudy vuokol až do Illirického moře naplnil sem čtenie Kristovo. R15,20 Ale tak sem kázal to čtenie, kdež nenie jmenován Kristus, abych na cizí základ nestavěl, ale jakož psáno jest, R15,21 že kterým nenie zvěstováno o mně, uzřie, a ti, ješto sú neslyšeli, porozumějí. R15,22 Protož i já měl sem překážku často přijíti k vám, a zabráněno mi jest až dosovad. R15,23 Ale nynie viece miesta nemaje v těchto krajinách a žádost maje přijíti k vám z mnohých již minulých let, R15,24 když do Ispánie počnu jíti, naději se, že pomíjeje uzřím vás a od vás budu doveden tam, ač z vás některých dřieve poživu. R15,25 Protož nynie pójdu do Jeruzaléma, abych poslúžil svatým, R15,26 neb umienili sú Macedonští a Achaiští sebránie některaké učiniti na chudé svatých, kteříž sú v Jeruzalémě, R15,27 neb se jest líbilo jim a dlužníci sú jich. Neb poněvadž duchovních věcí jich účastni učiněni sú pohané, mají v tělesných věcech jim pohodlni býti. R15,28 Protož když to dokonám a dám jim užitek ten, pójdu skrze vás do Ispánie. R15,29 Ale viem, že přijda k vám v hojnosti požehnánie Kristova přijdu. R15,30 Protož prosím vás, bratřie, skrze pána našeho Ježíše Krista a skrze lásku ducha svatého, abyšte mi spomáhali na modlitbách vašich za mě ku pánu, R15,31 abych vysvobozen byl od nevěrných, ješto sú v Židovstvu, a služby mé obět aby vzácna byla v Jeruzalémě svatým, R15,32 abych přišel k vám v radosti skrze vuoli boží a potěšil se s vámi. R15,33 A buoh pokoje buď se všemi vámi, amen.

Kapitola XVI.

R16,1 Ale porúčiem vám Feben, sestru naši, kteráž jest v posluhování zboru, jenž jest v Cencris, R16,2 abyšte ji přijali v pánu hodně svatým a pomocni jie byli, v které by koli věci vás potřebovala, neb i ona také mnohým jest pomocna byla, i mně samému. R16,3 Pozdravte Prišky a Akvily, pomocníkuov mých v Kristu Ježíši, R16,4 kteřížto pro duši mú svých šíjí sú nasadili, jimžto netoliko já děkuji, ale i všeliký zbor pohanský, R16,5 i domácí jich zbor. Pozdravte Efeneta mně milého, jenž jest prvotní v Azí v Kristu Ježíši. R16,6 Pozdravte Marije, kteráž jest mnoho usilovala mezi vámi. R16,7 Pozdravte Andronika a Julia, přiebuzných mých a spoluvězňóv mých, jenž sú šlechtici mezi apoštoly, jenž sú i přede mnú byli v Kristu. R16,8 Pozdravte Ampliata, najmilejšieho mně v pánu. R16,9 Pozdravte Urbana, pomocníka našeho v Kristu, a Stachim, milého mého. R16,10 Pozdravte Apolona, zkušeného v Kristu. R16,11 Pozdravte těch, kteří sú z Aristobolova domu. Pozdravte Erodiona, přiebuzného mého. Pozdravte těch, ješto sú z Narciškova domu, kteříž sú v pánu. R16,12 Pozdravte Trisony a Trifozy, kteříž usilují v pánu. Pozdravte Persidy najmilejšie, kteráž usilovala mnoho v pánu. R16,13 Pozdravte Ruffa, zvoleného v pánu, a matky jeho i mé. R16,14 Pozdravte Asnitrika, Potroby, Fegonta, Ermena a Ermy i, kteříž s nimi sú, bratřie. R16,15 Pozdravte Filologa a Juliany a Nerea a sestry jeho Olympiady i všech, kteříž s nimi sú, svatých.

R16,16 Pozdravte sebe vespolek v políbení svatém. Pozdravují vás všickni zborové Kristovi. R16,17 Ale prosím vás,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).