[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<66v67r67v68r68v69r69v70r70v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

1 C9,4 Zdali nemáme moci jiesti a píti? 1 C9,5 Zdali nemáme moci ženy, sestry voditi s sebú jako i jiní apoštolé a bratřie páně i Petr? 1 C9,6 Čili sám já a Barnabáš nemáme moci toho činiti? 1 C9,7 Kto kdy rytieřuje o svých žoldiech? Kto štěpuje vinici a z ovoce jejieho nejie? A kto pase stádo a z mléka stáda nejie? 1 C9,8 Zdali podlé člověka to mluvím? Zdali i písmo toho nepraví? 1 C9,9 Neb psáno jest v zákoně Mojžiešově: Nezaviežeš úst volu mlátíciemu. Zdali o volech péče jest bohu 1 C9,10 čili pro nás jistě to die? Neb pro nás zajisté to psáno jest, neb má v naději, ktož oře, orati a ktož mlátí, v naději přijetie užitka. 1 C9,11 Poněvaž my vám duchovnie věci rosieváme, nevelikaá věc jest, když bychom tělesné věci vaše žali? 1 C9,12 Poněvaž jiní moci vašie účastni sú, proč radějí my ale nepožívali sme té moci? Ale všecko trpíme, abychom žádného úrazu nedali čtení Kristovu. 1 C9,13 Zda neviete, že ktož v chrámě dělají to, což k chrámu příslušie, jedie: A ktož oltáři slúžie, oltáře požívají? 1 C9,14 Tak i pán zpósobil těm, ješto čtenie zvěstují, aby ze čtenie živi byli.

1 C9,15 Ale já ničehuož těch věcí nepožíval sem a nepsal sem tohoto, aby se tak dálo na mně, neb lépe mi jest umřieti, nežli by kto chválu mú vypráznil. 1 C9,16 Neb budu li čtenie kázati, nenie mně chvála, neb núze mě pudí. Ale běda mně, nebudu li čtenie kázati. 1 C9,17 Neb jestliže to chtě činím, odplatu mám. A pakli bezděčně, vladařstvie mi svěřeno jest. 1 C9,18 Protož která jest odplata má? Abych čtenie káže bez ztravy položil čtenie, abych nepožíval moci mé ve čtení. 1 C9,19 Neb kdy sem byl svobodný, ze všech věcí sem sluha učinil, abych mnohé z nich získal, 1 C9,20 učiněn sem Židóm jako Žid, abych Židy získal. 1 C9,21 Těm, kteříž pod zákonem sú, jako bych pod zákonem byl, ač sám nebiech pod zákonem, abych ty, kteříž pod zákonem biechu, získal. Těm, jenž bez zákona biechu, jako bych bez zákona byl, ač sem bez zákona božieho nebyl. Ale v zákoně byl sem Kristově, abych získal ty, kteříž bez zákonu biechu. 1 C9,22 Učiněn sem nemocným nemocný, abych nemocné získal, všecko všem učiněn sem, abych všecky spaseny učinil. 1 C9,23 A všecko činím pro čtenie, abych účasten jeho učiněn byl. 1 C9,24 Neviete li, že ti, ktož na útěky běžie, všickni zajisté běžie, ale jeden béře základ? Tak běžte, abyšte postihli. 1 C9,25 Každý, ktož v boji bojuje, ode všech věcí se zdržuje. A oni zajisté aby porušitedlnú korunu přijeli, ale my neporušenú. 1 C9,26 Protož já tak běžím, ne jako v nejistotu tak bojuji, ne jako vietr tepa, ale treskci tělo mé a v službu podrobuji, abych snad když jiným káži, sám zlý nebyl učiněn.

X.

1 C10,1 Neb nechci, byste nevěděli, bratřie, že otcové naši všickni pod oblakem byli sú a všickni moře přešli sú 1 C10,2 a všickni v Mojžieši pokřtěni sú v oblaku a v moři 1 C10,3 a všickni týž pokrm duchovní jedli sú 1 C10,4 a všickni týž nápoj duchovní pili sú, i pijiechu z duchovnieho, spolu jdúce za ním skály, a skála bieše Kristus. 1 C10,5 Ale ne ve mnohých jich dobře se líbilo bohu, neb poraženi sú na púšti, 1 C10,6 a ty věci v podobenství staly sú se nám, abychom nebyli žádostivi zlých věcí, jako i oni žádali sú, 1 C10,7 ani modlosluhy bývajme učiněni jako někteří z nich. Jakož psáno jest: Sedl jest lid jiesti a píti a vstali sú hráti. 1 C10,8 Ani smilněme, jako někteří z nich smilnili sú, a padlo jich jednoho dne třimezcietma tisícuov. 1 C10,9 Ani pokúšejme Krista, jako někteří z nich pokúšeli sú, a ot haduov

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).