[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<67r67v68r68v69r69v70r70v71r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

haduov sú zhynuli. 1 C10,10 Ani repcete, jako někteří z nich reptali sú, a zhynuli sú od zahynutele. 1 C10,11 A ty všecky věci u figuře přiházejichu se jim, ale napsány sú k trestání našemu, do kterýchž končin věkuov přišli sú. 1 C10,12 Protož kto se mní, by stál, viz, aby nepadl. 1 C10,13 Pokušenie vás nezachvacuj, jedné člověčie. Ale věrný jest buoh, jenž nedopustí vás pokúšeti nad to, než muožete, ale učiní s pokušením také prospěch, abyšte mohli snésti.

1 C10,14 Protož, najmilejší, utiekajte od modloslúženie, 1 C10,15 jako opatrným mluvím, vy sami suďte, coť pravím. 1 C10,16 Kalich dobrořečenie, jemuž dobrořečíme, zdali obcovánie krve Kristovy nenie, a chléb, kterýž lámáme, zdali účastenstvie těla páně nenie. 1 C10,17 Neb jeden chléb jedno tělo mnozí sme všickni, kteří z jednoho chleba a z jednoho kalicha účastnost béřeme. 1 C10,18 Vizte Izrahele podlé těla, však ti, jenž jedie oběti, účastni sú oltáře. 1 C10,19 Což tehdy diem, aby modlám obětované bylo nětco aneb že by modla bylo něco? 1 C10,20 Ale což obětují pohané, ďáblóm obětují, a ne bohu. I nechci, byšte byli tovaryšie ďábluov, nemuožete kalicha páně píti a kalicha ďábluov. 1 C10,21 Nemuožete stolu páně účastni býti a stolu ďábluov. 1 C10,22 Čili popúzieme pána k hněvu? Aneb zdali silnější jeho sme? 1 C10,23 Všecky věci mi slušejí, ale ne všecky sú užitečny, všecky věci mi slušejí, ale ne všecky vzdělávají. 1 C10,24 Žádný, což jeho jest, nehledaj, ale což jiného. 1 C10,25 Všecko, což se v mastných krámiech prodává, jezte, nic se netiežíce pro svědomie, 1 C10,26 páně jest země i plnost jejie. 1 C10,27 Ač kto z nevěrných povolá vás k večeři a chcete jíti, všecko, což před vás položeno bude, jezte, nic se netiežíc pro svědomie. 1 C10,28 Pakli by kto řekl: Toto oběbtováno jest modlám, neroďte jiesti pro toho, jenž jest ukázal, a pro svědomie. 1 C10,29 A svědomie řku ne tvé, ale jiného. I proč zajisté svoboda má súzena bývá od cizieho svědomie? 1 C10,30 Poněvadž já s milostí přijímám, proč mi se porúhají, protože dieky činím? 1 C10,31 Protož leč jiete, leč piete aneb co jiného činíte, všecky věci k chvále božie čiňte. 1 C10,32 Bez úrazu buďte Židóm i pohanóm i zboru božiemu, 1 C10,33 jakož i já ve všech věcech všem se líbím, nehledajte, což mně užitečného jest, ale což mnohým, aby spaseni byli.

XI.

1 C11,1 Následovníci moji buďte, jako i já Kristuov. 1 C11,2 A chválím vás, bratřie, že skrze všecky věci pomníte na mě, a jakož dal sem vám přikázanie má, držíte. 1 C11,3 Ale chci, abyste věděli, že každého muže hlava jest Kristus a hlava ženy muž a hlava pak Kristova buoh. 1 C11,4 Každý muž modle se aneb prorokuje s přikrytú hlavú, ohyžďuje hlavu svú. 1 C11,5 A každá žena, modléci se aneb prorokujíci s nepřikrytú hlavú, ohyžďuje hlavu svú, neb vše jedno jest, jako by oblysela. 1 C11,6 Neb nepřikrývá li se žena, ohol se. Pakli mrzko jest ženě oholiti se aneb oblyseti, přikrý hlavu svú. 1 C11,7 Muž zajisté nemá zakrývati hlavy své, neb obraz a chvála božie jest. Ale žena chvála mužova jest, 1 C11,8 neb ne muž z ženy, ale žena z muže. 1 C11,9 A zajisté nenie stvořen muž pro ženu, ale žena pro muže. 1 C11,10 Protož má žena přikrytie mieti na hlavě své pro anjely. 1 C11,11 Ale však ani muž bez ženy ani žena bez muže v pánu. 1 C11,12 Neb jakož žena z muže, tak i muž skrze ženu, ale všecky věci z boha. 1 C11,13 Vy sami suďte, slušie li ženě nezavité modliti se. 1 C11,14 Ani samo přirozenie učí nás tomu, že muž zajisté dá li kštici ruosti, ohyzda jest jemu. 1 C11,15 Ale žena dá li kštici

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).