[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<65v66r66v67r67v68r68v69r69v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jste ve jméno pána našeho Jezukrista a v duchu boha našeho.

1 C6,12 Všecky věci mi slušejí, ale ne všecky sú užitečné. Všecky věci mi slušejí, ale pod moc nižádné té věci nepoddám se, 1 C6,13 krmě břichu a břich krmím, ale buoh i ten i ty zkazí. A tělo ne smilství, ale pánu, a pán tělu, 1 C6,14 ale buoh i pána jest vzkřiesil i nás vzkřiesí skrze moc svú. 1 C6,15 Neviete, že těla vaše údové sú Kristovy? Protož vezma úd Kristuov, učiním úd nevěstčí? Bóh toho nedaj. 1 C6,16 Čili neviete, že kto se přídrží nevěstky, jedno tělo bývá učiněn? Neb die písmo: Budete dva v těle jednom. 1 C6,17 A ktož se přídrží pána, jeden duch jest s ním. 1 C6,18 Utiekajte před smilstvem, všeliký hřiech, kteříž koli učinil by člověk zevnitř, aneb krom těla jest, ale ktož smilní, v své tělo shřeší. 1 C6,19 Zda neviete, že údové vaši chrám sú z ducha svatého, jenž v vás jest, kteréhožto máte od boha, a nejste svoji, 1 C6,20 neb kúpeni ste mzdú velikú. Protož velebte a noste boha na těle vašem.

VII.

1 C7,1 O kterých pak věcech psali ste mi, dobré jest člověku ženy se nedotýkati. 1 C7,2 Ale pro výstrahu smilstva jeden každý ženu svú měj a jedna každá muže svého měj. 1 C7,3 Ženě muž dluh plať a též i žena muži. 1 C7,4 Žena těla svého v moci nemá, ale muž. A též i muž těla svého v moci nemá, ale žena. 1 C7,5 Neroďte se klamati vespolek, leč snad z povolenie na čas, abyšte se upráznili k modlení, a opět navraťte se k témuž, aby vás nepokusil šatan pro nezdrželivost vaši. 1 C7,6 Ale to pravi podlé odpuštěnie, ne podlé přikázanie. 1 C7,7 Chci zajisté, aby všickni lidé byli jako já, ale jeden každý zvláštní dar má od boha, jiný zajisté tak a jiný takto. 1 C7,8 Ale pravi nevdaným a vdovám: Dobré jest jim, zuostanú li tak jako i já. 1 C7,9 Pakli se zdržeti nemohú, vdajte se, neb lépe jest se vdáti, nezpáliti.

1 C7,10 Ale těm, kteříž v manželství sú spojeni, přikazuji ne já, ale pán, aby žena od muže neodcházela. 1 C7,11 Pakli otejde, aby ostala nevdána aneb s mužem svým se smířila. A muž ženy nepúštěj. 1 C7,12 Neb i jiným já pravi, ne pán: Ač který bratr má ženu nevěrnú, a ta zajisté svoluje přebývati s ním, nepúštěj jie. 1 C7,13 A pakli která žena má muže nevěrného, a ten svoluje přebývati s ní, nepúštěj muže, 1 C7,14 neb posvěcen jest muž nevěrný skrze ženu věrnú a posvěcena jest žena nevěrná skrze muže věrného, jinak synové vaši nečistí by byli, ale nynie svatí sú. 1 C7,15 A pakli nevěrný chce odjíti, nechť otejde, neb služebnosti nenie poddán bratr aneb sestra v takové věci v pokoji, zajisté povolal nás buoh. 1 C7,16 Neb odkud vieš, ženo, učiníš li muže spasena? Aneb odkud vieš, muži, učiníš li ženu spasenu? 1 C7,17 Jedné jednomu každému jakož jest rozdělil buoh, a jednoho každého jakož jest povolal buoh, tak choď, jakož ve všech zbořiech učím. 1 C7,18 Obřezaný někto povolán jest, nepřivoď neobřezánie. V neobřezánie někto povolán jest, neobřezuj se. 1 C7,19 Obřezánie nic nenie a neobřezánie nic nenie, ale zachovávanie přikázaní božích. 1 C7,20 Každý v kterém povolání povolán jest, v tom zuostaň. 1 C7,21 Sluha povolán si? Nebuď tobě péče, ale i muožeš li svoboden býti, radějí požívaj. 1 C7,22 Neb ktož v pánu povolán jest, sluha svobodný jest v pánu. Též i ktož svobodný povolán jest, sluha jest Kristuov. 1 C7,23 A mzdú zajisté kúpeni ste, neroďte býti sluhy lidské. 1 C7,24 Každý, v čemž povolán jest bratr, v tom zuostaň u boha.

1 C7,25 O pannách pak přikázanie páně nemám, ale radu dávám jako došlí milosrdenstvie od pána, abych byl věrný. 1 C7,26 Neb mním to dobré býti pro přítomnú

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).