[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<63v64r64v65r65v66r66v67r67v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bratřie, abyšte pilně znamenávali ty, kteříž rozdělenie a úrazy kromě naučenie, kterémuž ste vy se naučili, činie, a odchylte se od nich, R16,18 neb takoví pánu Kristu neslúžie, ale svému břichu, a skrze sladké řeči a žehnánie svodie srdce nevinných. R16,19 Ale vaše poslušenstvie do každého miesta rozhlášeno jest. Protož raduji se v vás, ale chci, abyšte múdří byli v dobrém a sprostní ve zlém. R16,20 A buoh pokoje potři šatanáše pod nohami našimi rychle. Milost pána našeho Jezukrista s vámi. R16,21 Pozdravuje vás Timoteus, pomocník muoj, a Lucius a Iazon a Zozipater, příbuzní moji. R16,22 Pozdravuji vás já Tercius, jenž sem psal list v pánu. R16,23 Pozdravuje vás Gaius, hospodář muoj, i vešken zbor. Pozdravuje vás Erastus, pokladník městcký, a Quartus bratr. R16,24 Milost pána našeho Jezukrista se všemi vámi, amen. R16,25 Tomu pak, jenž mocen jest vás pozdraviti podlé čtenie mého a kázanie Jezukristova podlé zevenie tajemstvie mlčeného časuov věčných, R16,26 kteréž nynie zeveno učiněno jest skrze písma prorocká podlé přikázanie věčného boha k poslušenství viery ve všech národech poznaného, R16,27 samému múdrému bohu skrze Ježíše Krista, jemuž jest čest a chvála na věky věkuov, amen.

ProlPředmluva v Epištoly prvé k Korintuom

Korintští sú Achaitští; a ti též od apoštola slyšali sú slovo pravdy, a převráceni biechu mnohú řečí od falešných apoštoluov, někteří od výmluvnosti chytré vtipnosti, jiní k rotě zákona židovského byli sú uvedeni. Ty odvolává apoštol k pravé a křesťanské vieře a múdrosti, píše jim od Efezu po Timoteovi.

[I.]text doplněný editorem

1 C1,1 Pavel apoštol, povolaný Jezukristuov skrze vuoli boží, a Sostenes bratr, 1 C1,2 zboru božieho, jenž jest v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, se všemi, kteříž vzývají pána našeho Ježíše Krista, v každém městě jich i našem. 1 C1,3 Milost vám a pokoj od boha, otce našeho, a pána Jezukrista. 1 C1,4 Dieky činím bohu mému vždycky za vás v milost božie, kteráž dána jest nám v Kristu Ježíši. 1 C1,5 Že ve všech věcech bohatí učiněni ste v něm v každém slovu i v každém umění, 1 C1,6 jakož svědectvie Kristovo utvrzeno jest v vás, 1 C1,7 tak aby se vám nic ne nedostávalo v žádné milosti čekajícím zevenie pána našeho Jezukrista, 1 C1,8 jenž i potvrdí nás i do konce bez hřiechu v den příštie pána našeho Jezukrista. 1 C1,9 Ale věrný jest buoh, skrze něhož povoláni ste v tovaryštvie syna jeho, pána našeho Jezukrista. 1 C1,10 Ale prosím vás, bratřie, skrze jiného pána našeho Jezukrista, abyšte to též mluvili všickni a aby nebyla mezi vámi rozdvojenie, ale abyšte byli dokonalí v témž smysle i v témž umění. 1 C1,11 Neb dáno mi jest věděti o vás, bratřie moji, od těch, kteříž sú v Kloes, že svárové sú mezi vámi. 1 C1,12 A to pravi, že každý z vás řieká: Já zajisté sem Pavluov a já Apolluov, ale já Petruov, já pak Kristuov. 1 C1,13 Rozdělen li jest Kristus? Zdali Pavel jest ukřižován za vás aneb ve jméno Pavlovo pokřtěni ste? 1 C1,14 Dieky činím bohu mému, že sem žádného z vás nekřtil, jediné Krispa a Gaia, 1 C1,15 aby někto neřekl, byšte ve jméno mé pokřtěni byli. 1 C1,16 A křtil sem také i Štěpánin duom, potom neviem, bych koho z vás jiného křtil.

1 C1,17 Neb neposlal mě Kristus křtíti, ale kázati, ne v múdrosti slova, aby nebyl vyprázněn kříž Kristuov. 1 C1,18 Neb slovo kříže zahynujícím zajisté bláznovstvie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).