Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<91r91v92r92v93r93v94r94v95r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[93r]číslo strany rukopisuby i mezi námi býti jmělo. A urazí li jeden úd druhý, nemstí sebe úd uražený nad tiem, ješto j’ jej urazil. Velí nám také přirozený zákon milost k bližniemu; neb přirozenie ukazuje v srdci, aby, jehož by nechtěl od jiného, nečinil jinému toho, a což by chtěl od jiných, aby to učinil jiným. A v jiných zvieřatech móžem toho příklad jmieti nebo vzieti. Vidúc, ež každé zvieře miluje zvieře podobné k sobě, také sě máme všichni spolu milovati a najviec jednoho Boha majíc nad sebú, k němuž by každý mohl přijíti a nalézti milost jeho, jenž chce to za právo jmieti, aby každý, ktož jej miluje, táhl i jiné k jeho milosti, a což on miluje, aby to miloval také. A tak i psaný zákon velí, aby nade vše člověk miloval Boha a svého bližnieho jako sám sě. A nový zákon, zákon[cl]zákon] zalon milosti, když jsme všichni pozváni k jedné milosti, ovšem chce, abychom sě čístě, ne v tělesné, smilné žádosti poprznění pořiedně[…]text doplněný editorem, aby pořád byl v milosti, co prvé a co potom, co viece a co méně má mílo býti. Neb jakož die svatý Ambrož: Mnohých jest milost nezřiezená; to položie na třetiem neb na čtvrtém miestě milosti, ješto má na prvém býti neb na druhém. Pořádť jest po Bohu otce a máteř milovati, potom děti, potom známé a přívuzné, a potom obecně všecky, každému přejíc dobrého jeho, v nenávist nejmajíc ižádného. Máme také, jakož běch řekl, v šlechetnosti a v svatosti sě milovati, aby zlého jeden v druhém nemiloval, ale co j’ dobré a šlechetné, [k]text doplněný editorem křivdě[cm]křivdě] krzywdy jeden druhému nepomáhal, zlosti nechválil; ale kudyž mohúc, aby sobě pomáhali k šlechetnosti a k svatosti chváléc, co j’ dobré. To j’ pak beze lsti družce milovati i práce sě neobinúti v potřebu jeho, nejen řečí, ale i skutkem milovati a v núzi i svým statkem spomoci jemu.

Pak sem sě díval, proč s túto epištolú, v níž svatý Pavel mluví napomínaje,

X
clzákon] zalon
cmkřivdě] krzywdy
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).