Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

je[98r]číslo strany rukopisušto j’ k užitku, jest pořádná milost, Boha milovati nade vše a jako sě bližnieho v Boze a tak každú věc, jakož má býti milována. Ale milost neřádná, převrácená, nečistá, toť jest cizí, škodný oheň, a tenť brzo potkysí toho, ktož nezná pravdy; neb mnohé zdá sě pravda, ješto nenie. Protož slyšeti dobré, věrné kazatele, čísti dobré křesťanské knihy, mluviti o dobrých věcech s dobrými rozumnými a myslí o tom přemietati, srovnávajíc jedno s druhým, vše to pravdu oznamuje. A ktož tak bude zučen v pravdě, nepotkysí jej cizí oheň, ač bude chtieti po pravdě jíti. Protož k tomuto prvému povolání poďme a vizme, kdež mohúc, pravdu poznávajíc! Ktožt učení budú, jakožť die prorok Daniel, a ješto mnohé činie rozumny, budú sě stkvieti jako nebeské hvězdy u věčné věčnosti.

Druhým pozváním Kristus, ta plná pravda, die: Poďte po mně! Jako by řekl: Když znáte již pravdu, jdětež po pravdě! Dobréť jest poznati pravdu, aby věděl, co čině člověk […]text doplněný editorem, ale to, což vie, ež jest to jemu pravda, učiniti má, […]text doplněný editorem jíti po pravdě a činiti, jakož zná pravdu. Protož die svatý Jakub: Buďte činitelé pravdy, ale ne jen posluchači lúdiece sami sebú!

Ale ež jest těžko po pravdě jíti, třetie velikým hlasem volal, jakož svědčí dnešnie čtenie. A to j’ neřekl: Poďte a vizte!, ani: Poďte po mně!, ale řekl: Poďte ke mně všichni, ješto pracijete a jste obtieženi, a já posílím vás! Vezměte mé jho na sě; nebť jest pochotné mé jho a lehké mé břiemě. Učte sě ode mne; nebť jsem sklidný a pokorného srdce, a naleznete odpočinutie dušiem vaším. Divné jest, jinde die Kristus: Uzká j’ cěsta, ješto vede k životu. A tuto die že j’ lehké břiemě jeho a pochotné jhu jeho. Ktož by právě srdcem byl pokoren a tichý, sklidný, jakož on velí sě nám učiti od sebe tomu, jistě proti světa tohoto břemeni lehkéť

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).