Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<6r6v7r7v8r8v9v9r10r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

uka[8r]číslo strany rukopisuzuje kostel svatého Mikulauše, abychom netolik žádostí, ale i skutkem, jelikž móž kto, v tom jeho následoval, skrze něž jest on tak veliký. A to buď k tomu pověděno, ješto j’ řečeno o něm „aj toť“.

Druhé slovo die „veliký kněz“. K tomuť chci řéci krátce, abych o třetiem pomluvil déle. Troji velikost vidíme do svatého Mikulauše: jedna ež jest od dětinstvie až do starosti světě živ byl; druhá jest velikost jeho, že j’ jeho prosba před Bohem mocná; třetie, že mnohými divy svatost jeho okázána, ješto j’ Bóh skrzeň k jeho činil oslavení, jakož sě to vše čte o něm a mnohokrát slýcháte o tom.

Třetie v onom najprvniem povědění ukázáno j’, skrze co jest svatý Mikulauš tak veliký. A to j’ nám potřebné znamenati, abychom sě k témuž táhli. I die tu kostel: Líbil sě Bohu v svých dnech a nalezen jest spravedlným. Toť jsú dnie naši, ješto jsú nám na to dáni, abychom v nich cti a chvály zaslúžili, jsúc pílni toho, abychom sě líbili Bohu, a byli plní dnie v nás nalezeni, a my v mladosti, v síle i v starosti vedli své dni v službě boží. Protož svatý Mikulauš, jsa maliček, ještě prsí materných požívaje, však v středu a v pátek jen jednú za den bral pokrm. A tak z dětinú do starosti ve všech svých dnech líbil sě Bohu, šlechetné ihned srdce maje k službě boží pochýlené a k lítosti svých bližních nedostatku, jsa rozšafný sluha boží, užívaje sbožie tohoto světa k věčné odplatě, ve cti a v chvále jsa pokoren, jsa stydliv k účinku nepodobnému i k marnému promluvení i ku pomyšlení nepočestnému, jsa střiezv, nedada sě líbostem světským zapojiti a od pravdy odvésti a od rozumu, jsa číst od smilné nečistoty tělem i srdcem, jsa pokojné mysli a uklidné i jiné táhna ku pokoji. Ty šlechetnosti a takovéž líbilyť jsú sě Hospodinu[6]zde je započaté neškrtnuté písmeno Bohu do tohoto svatého muže ve dnech jeho; tyť by sě líbily do každého. A ktožť sě bude líbiti Bohu, velikýmť bude; neb skrzeň budú i jiní skutci jeho libí Bohu. A tak die svatý Řehoř: Ne Abel slíbil sě pro dar, ale dar Abelóv pro Abele. Neb ktož sám najprv nenie dobrý, nic nenie dobře učiněno, ač i dobré to jest, ješto činí. Ale ktož sě líbí Bohu a jest nalezen spravedlným, vše bude pomocno jemu, aby sě líbil ještě viece.

I řekl sem, ež sě líbí šlechetnost Bohu; chci i to řéci, ež troji věc

X
6zde je započaté neškrtnuté písmeno
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).