Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<7v8r8v9v9r10r10v11r11v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[9r]číslo strany rukopisuAj, kakť jest spravedlnost libá Bohu! Syn boží nesmrtedlný, jsa v svém božství, smrtelné člověčstvie přijal, když jest ráčil člověka z smrti vykúpiti, aby v našem člověčství bez viny, a nejsa dlužen smrtí, umra za ny, zaplatil náš dluh a zbořil smrt naši spravedlivě, a vstav z smrti, opravil náš život. Raději umřel, aby nás vykúpil z smrti spravedlivě, než by mocí božstvie svého vyňal nás z smrti. A také tak sě v nás líbí spravedlnost jemu, ež jest mezi ny i na to sstúpil, aby nás vyšší učil spravedlnosti, než jsú ji jměli učení a duchovní v ty časy. Na to seslán Duch svatý, aby nás učil spravedlnosti a v ní potvrdil. A tak osviecením Ducha svatého Písmo učí, co j’ spravedlnost, káží ji věrní kazatelé, činie ji věrné sluhy božie. I v srdcích našich obrážie sě poprslek pravdy světlem tváři božie, ješto j’ na ny znamenáno, abychom veselé jměli. A protož k svému sě srdci navrať člověk, přiď sám k sobě! Z toho, co čteš nebo slyšíš, uzříš, počna poznávati, co j’ spravedlnost, a kak jest spravedlnost veliká věc a libá Bohu, kakť móž velikým člověka učiniti. Neb všecky šlechetnosti jsú pod jmenem spravedlnosti. Spravedlnost jest obecná šlechetnost, ješto všicku pravost drží v srdci. A tak, ktož má všecky šlechetnosti podlé pořádu stavu svého, spravedlný jest. A tak die svatý Bernhart: Spravedlnost jest šlechetnost, ješto dá každému, což naň slušie: vyššiemu počest, rovnému milost a o svém menšiem péče dlužné neobmešká. A mnohých to dotýče, ješto die Seneka o spravedlnosti: Aby byl spravedlen, netolik neškoď jiným, ale braň těm, ktožť škodie. A jakož jsú rozliční stavi, tak rozliční v rozličných činech mají sě držeti spravedlnosti; a proto v těch rozličnostech ta jedna spravedlnost bude. Ale často slepota naše aneb hrdost kakás v jiném spravedlnost nespravedlností súditi bude a svú nespravedlnost spravedlností. Protož die Písmo: Neroďte súditi dřéve času. A ež také zdá sě někdy to, ješto j’ ukrutnost, by spravedlnost byla, die Písmo: Nebývaj spravedlen přieliš. Ne proto die toho, by kdy mohlo přieliš býti spravedlnosti, ale ež, jakož die svatý Augustin, přielišná spravedlnost nenie spravedlnost, ale ukrut[10r]číslo strany rukopisunost.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).