Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<42r42v43r43v44r44v45r45v46r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[44r]číslo strany rukopisuz úmysla stójte! A ti, ješto mají podlé svého řádu tohoto světa užívati, tak užívajte, jako by jeho neužívali, a jakož die svatý Řehoř, tak držte věci tohoto světa, až by jich srdec ty světské věci nedržaly!

Třetie sem řekl o tom řéci, proč pak něteří ovšem sě světa pokrývají, v klášterské zákony jdúc něteří, druzí na pust a třetí hlédajíc, aby v pokoji slúžili Bohu. Dřéve sem pravil, kak jest zlý svět a čím kto dalí světa a příčin k světu, tiem bezpečnějí. A tak sbožní sě kryjí, kdež kto mohúc, světa tohoto osídl plného. Ale třeba jest takým, by jdúc od světa do kláštera, nepojímali s sebú světa. Svět jest, jakož svatý Jan pokládá, žádost očí, žádost těla a hrdost srdce. Lakomstvo žádá jmieti vše, což vidí, a všeliká libá rozkoš tělu jest žádost těla a hrdost srdce táhne v pýchu. Z tohoť hynú zákony v duchovenství. Tohoť se j’ střieci, ktož kryjí sě světa; ktožť s tiem jdú vókol, s světemť jdú vókol. A čím kto viece má činiti s lidmi, a větší má podnět a příčinu k věcem těmto. Protož dobréť se j’ dáliti lidského hluku. Také jest i k tomu dobro krýti sě hluku a hledati člověku, aby v pokoji slúžil Bohu, neb to upokojenie přivodí vzdviženie mysli a spatřovánie věčných věcí a pochotnú milost k Bohu a zevenie jiným skrytých věcí a mnohokrát i okušenie pochotnosti duchovných a věčných věcí. A to móžem na svatém Janu znamenati, skrze co jest přišel k vidění a ku poznání těch skrytých věcí, jako j’ popsal v Apokalypsí. Tu uzříme, ež najprvé vzdálen byl od rozbrojného lidského hluku; druhé netbal utěšenie tělesného; třetie mysl všicku k Bohu vzhóru a k nebeským věcem povzdvihl. Prvé to se j’ tu stalo, když z města na ostrov poslán; tu j’ Bóh ukázal jemu ty tajné věci. Protož ktož chce býti v světském hluku, nenie posošen, by mohl spatřiti duchovné a nebeské tajné věci a tajnú boží řeč slyšeti v srdci. To nám také ukazuje Ezechielóv prorokóv příklad, když Bóh řekl jemu: Zavři sě v prostřed domu

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).