Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<34r34v35r35v36r36v37r37v38r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[36r]číslo strany rukopisuprotivil marným věcem a věčné a statečné cti hledal, vida rozumem, ež čest světské pochvaly jest podobná k onomu shnilému dřevu, ješto v noci sě jen leskne, a den ukáže, ež jest věc shnilá. Takéžť nocť jest svět tento proti onomu dni věčnému. Zdeť sě zdá světlo světská pochvala, ale kdyžť k jasnosti onoho věčného dne příde, budeť zřejmo, že j’ zetlelá věc všecka chvála tohoto světa. A hrdý člověk nebo smilný v těch přípravách pravá jest shnilost. I tuť ženské a dětiné mysly panují nad mužmi, když mužie povolé svým ženám a dětem těch přielišných příprav a nad svú moc, nechtiec od nich zde rechněnie slyšeti proti sobě. Ale hóře jich dušiem, praví Hospodin, jichž jazykové a jichž výmysly hrdosti jsú proti Bohu, aby k hněvu vzbudili oči jeho velebnosti. Ale rcete spravedlnému, praví Hospodin, nebť jemu bude dobře, když strpí ta rechněnie a ty úkory proti sobě a sdrží sě v bázni boží, nedada nad sebú ženské a dětiné mysli panovati.

Mluvíť i viece ten prorok o tak hrdých a smilných přípravách ženských a die, žalostě toho nehodného: Lid mój ústavní upomínači oblúpili a ženy nad ním panovaly. Ó mój lide, ješto tě blaženým praviechu, tiť jsú tě svedli, točíš ješto chválé ty marnosti. A tak přídeť Hospodin k súdu, vydati j’ každému počet z daróv těch, jimiž jest daroval koho, své li cti marné od lidí hledal jest z toho, čili božie, nač jest nakládal, po čem jest stál. É střezte sě, by vám Bóh neřekl, káraje vás: Připásli jste mú vinnici, lúpež mé chudiny jest v domiech vašich! Proč mój lid pohubujete a boříte tvárnost mé chudiny? Co j’ tvárnost božie chudiny, jen čistota mysli mládcóv neb mladic sprostných, ne nádherných? Ti pak bořie tu jich tvárnost, ješto svým příkladem a svými hrdými a smilnými přípravami táhnú je k smilstvu neb k hrdosti. Pro tyť jest řekl Kristus: Ktož učiní pótku jednomu z mých malých, hodnějie by bylo jemu, by žrnov byl přivázán k hrdlu jeho a v moře byl upuštěn. Tak mi sě chce nynie tomu rozuměti, ež když jest taková hrdá, bylo by jí hodnějie, by jměla těžkého muže na svém hrdle a byla doma v práci

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).