Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[247r]číslo strany rukopisuona v mysli jiskerka[jy]jiskerka] gyſkerkaa[153]neobvyklá kvantita ubádá, za sě to opovrhú jiným mysl vneprázdniece, a duch vdechnutie božieho pohašijí. A tak zahynú, nepřijmúce těch rozličných božích poslóv.

Druhé sem řekl, ež uslyšiec k sobě ty božie posly, máme sě rozmysliti, převrci myslí o tom, co nám pravie ti poslové, hodné li jest k tomu přistúpiti, rozmysléc sě na krátkost tohoto života, na dlúhost věčnosti; na muky pekelné a na radost nebeskú; na boží spravedlnost a na jeho velikú milost k těm, ktož hlédají jie.

Třetie tak sě rozmysléc, máme svú vóli přidati[jz]přidati] rzydati[154]text poškozen, písmena na začátku řádků jsou zalepena, opraveno podle edice J. Straky k vóli boží, ješto nám[ka]nám] am ji ti poslové boží ukazují[kb]ukazují] kazugij, a řkúc: Vše j’ pravé[kc]pravé] rawe, co j’ k nám mluvil Hospodin. Buď v nás svatá[kd]svatá] ſwaa[155]slovo na rozhraní dvou řádků vóle jeho. Lépeť jest slúžiti[ke]slúžiti] luzyty Bohu, nežli světu. Ale[kf]Ale] le ty vystřiehá Jeremiáš, ješto[kg]ješto] eſto tak přistúpie k vóli[kh]vóli] wo boží, aby sě neodvrátili[ki]neodvrátili] neodwraly[156]slovo na rozhraní dvou řádků, a die: Hlédaj a věz, co[kj]co] o jsi učinil, točíš co jsi slíbil komu kto. Jsme v obecném slibu, ješto jsme veň na křtu vnikli; jsme lidé malá věc protiv Bohu, a Bóh ovšem veliká věc, neluďmež malí tak velikým! Odřekli jsme sě ďábla, točíš hledati pomoci jeho čáry, kúzly, léky kostelem zapovědnými, i všech takových věcí, ješto jsú protiv Bohu ďábelskú purností; slíbili jsme držeti pravú, obecnú křesťanskú vieru, z niež máme v Boze naději jmieti a Boha nade vše milovati. Jsú pak, ješto i nad toto obecné zalibují sliby Bohu, z něhož větší čest a chválu budú [jmieti]text doplněný editorem, když slib sdržie, čistotu neb chudobu neb poslušenstvie zalíbiec zvláště, neb sě něčeho pro milost boží odpovědúc. Ale toť vzdy právi[157]„praawi“ neobvyklá kvantita: Lépe takových věcí neslibovati zvláštích, než po slibu za sě jíti.

Čtvrté sem řekl: Když pak slyšav božie poselstvie člověk, rozmysle sě srozuměje, co Bóh miení, povolí, přistúpí k tomu, ješto Bóh chce, počne sě v něm[kk]něm] nye

X
jyjiskerka] gyſkerkaa
jzpřidati] rzydati
kanám] am
kbukazují] kazugij
kcpravé] rawe
kdsvatá] ſwaa
keslúžiti] luzyty
kfAle] le
kgješto] eſto
khvóli] wo
kineodvrátili] neodwraly
kjco] o
kkněm] nye
153neobvyklá kvantita
154text poškozen, písmena na začátku řádků jsou zalepena, opraveno podle edice J. Straky
155slovo na rozhraní dvou řádků
156slovo na rozhraní dvou řádků
157„praawi“ neobvyklá kvantita
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).