Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[242r]číslo strany rukopisuzemě a z své rodiny a z domu otce svého, an byl již vyšel. Ale proto ho j’ snad tak napomenul, aby sě odtud i myslí vzdálil. A pak ež to vzdálenie […]text doplněný editorem býti, příklad toho na rozličných svatých máme. A tak i svatý Benedikt móž sě dáti ku příkladu řka: Aj, vzdálil sem sě utiekaje a ostal sem na púšti.

To slóvce „aj“ v Písmě pro troji věc nalézáme: Pro velebnost, pro divnost, pro užitek. Tu j’ pro velebnost položeno, ješto die: Aj, král tvój. A co j’ velebnějšieho, než ten král nad králi, o němž jest to řečeno. A tu jest divné ukázáno, ješto j’ řečeno: Aj, dievka počne i porodí syna. A tu jest ukázáno užitečné, ješto j’ řekl Bóh: Aj, činím vše nové. A tak móž to slovo podobně býti k svatému Benediktu přichýleno: aj. Neb velebný jest mezi otci svatými, divné věci Bóh skrzeň činil v životě jeho a mnohým jest užitečen svým příkladem a své řehuly ustavením. O svatosti jeho mluviec svatý Řehoř a svatý Bernart, ež jest tak byl živ, jako j’ učil, mnoho vypravují svatosti jeho. O těch diviech, ješto j’ Bóh skrzeň činil, mnoho j’ psáno, ež Bóh takovéž divy skrzeň činil a obnovoval, jako j’ činil skrze rozličné svaté otce v Zákoně starém. A že jest byl užitečen, die svatý Bernart: Malé li j’ to, nejen tiem byl užitečen, s nimiž byl, ale i mnohým po sobě psav svatú řehulu těm ku pravidlu, ješto by i po něm slúžili Bohu? Neb vida, ano mnozí rozličnými obyčeji rozbrojně a bludně túlajíc sě nepodobně, bez poslušenstvie, po své vóli pravie sě sluhami božími, shrnul je k sobě, ustavil klášter na púšti, zákon napsal a řehulu, a to j’ svatými otci potvrzeno ustavenie. A ež se j’ dal jiným ku příkladu, móžem to proročie slovo tak vzieti, jako by

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).