Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[248r]číslo strany rukopisuutiekala, děťátko tělesně odchovala, obyčenú dětem pohodu činiec jemu a srdce svého náboženstvím vzdy proto zřéc k božství jeho. A protož i řku: Plna i byla všie šlechetnosti. Plnost jměla viery, nadějě i milosti, plna byla rozšafné múdrosti, ve všem hodují smiernost držala, sílu mysli jměla, spravedlnosti sě držala ve všem. Aj, múdré jejie rozšafnosti, kakť jest lepšie vážila dráže! Netbala j’ slúti od lidu požehnanú, by chtěla plod s mužem jmieti, chtiec[kl]chtiec] htyecz[158]text poškozen, písmena na začátku řádků jsou zalepena, opraveno podle edice J. Straky plnějšie od Boha vzieti požehnánie, když by[km]by] y čistotu v panenské celosti[kn]celosti] czeoſty[159]slovo na rozhraní dvou řádků zachovala. Ve všech svých[ko]svých] wych činech, v řeči i v myšlení[kp]myšlení] yſlenij skrovnost a hodují[kq]hodují] hougij[160]slovo na rozhraní dvou řádků držala mieru, ni v čem[kr]čem] em neupřielišila, ničehož[ks]ničehož] nyczezz[161]slovo na rozhraní dvou řádků méně, než jí slušalo, neučinila[kt]neučinila] vczynyla; a tak vše do nie šlechetnost[ku]šlechetnost] echetnoſt byla. Viz, zdali[kv]zdali] zda jest nebyla síla mysli jejie[kw]jejie] gije, ež v tak velikém protivenství[kx]protivenství] tywenſtwij, v tak veliké žalosti[ky]žalosti] loſty u Veliký pátek že j’ tu nic nemúdře, nic bezpřémně neučinila. I v oné veliké své radosti, když od anděla pozdravena a k takému přišla dóstojenství, ež mateří volena synu božiemu; když uzřela, že j’ ona sama ta dievka, ta čistá a mladice, jíž jest blahala často v svém srdci, která to bude, když čtla v proročství, ež dievka počne i porodí syna a bude s námi Bóh: však pokoru sdržala silně, až nevědě – die svatý Bernart –, čemu sě jest diviti viece, syna li božieho tak veliké dobrotě, že j’ ráčil pro ny člověkem býti, tělo z panenské krve v svú osobu vzieti, čili té panny dóstojenství a v tom dóstojenství tak silné pokoře. Mateří Bohu vzvolena a praví sě dievkú jeho; veš svět skrze ni opraven, a jde pokorně, aby poslúžila starší své přietelnici v omladciech jejie, ale před Bohem velím k menší. Mělať jest také i spravedlnost, jsúc poddána zákonu, i svým starostám a potom i muži svému. Nediv sě,

X
klchtiec] htyecz
kmby] y
kncelosti] czeoſty
kosvých] wych
kpmyšlení] yſlenij
kqhodují] hougij
krčem] em
ksničehož] nyczezz
ktneučinila] vczynyla
kušlechetnost] echetnoſt
kvzdali] zda
kwjejie] gije
kxprotivenství] tywenſtwij
kyžalosti] loſty
158text poškozen, písmena na začátku řádků jsou zalepena, opraveno podle edice J. Straky
159slovo na rozhraní dvou řádků
160slovo na rozhraní dvou řádků
161slovo na rozhraní dvou řádků
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).