Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[246r]číslo strany rukopisuz své vóle ve všem jest volila vóli boží, a v rozumu jsúc osviecena k tomu, jehož jí bylo[jv]bylo] lybo k sdejšiemu svrchování potřebno, i ve všech mocech své duše posilněna skrze to, že j’ tělesně Syna božieho nosila v svém životu, kdež byv devět měsiecóv, narodil sě z nie k útěše naší, to jí věc ostaviv svrchovánie.

Přeslyševše o tom, ješto dotýká slavnosti dne tohoto, znamenajme, ežť i k nám Hospodin posly šéle; a rozmýšlíme li sě múdře a povolíme vóli boží, i v násť sě počne božie milost. Všemť jest to k spasení obecná cěsta, aby skrze poselstvie rozmyslil sě člověk a pak povolil vóli boží; a z toho počne sě v něm božie milost, skrze niž spasenie dojde. Najprv šele Bóh své posly, a kto j’ ten, nad kým by sě nesvietilo světlo jeho? I vzkazuje nám své poselstvie, abychom počeli milost jeho, trojími posly. Všecko stvořenie jest posel jeden, písmo druhý a přirozenie našeho kakás jiskérka, ješto syndereziscizojazyčný text slove, třetí. Neb když vidíme stvořenie, zdali to nemáme jako posla, ež stvořitel má milován býti? A tak die žaltář: Nebesa zvěstují chválu jeho; kdyžť jsú milé a libé stvořené věci, coť stvořitel nenie nad to? Protož dějí knihy Job: Otěž skota a naučí tě, ptákóv z povětřie, a ukážíť; mluv k zemi, odpovieť, a povědieť ryby mořské. A tak die svatý Augustin: Aj, nebe i země i vše, co j’ v tom všudy, volá ke mně, abych miloval tě, Hospodine! A svatý Bernart die: Obrať oči ke všemu! Zdali to vše, ješto aneb nám pohodú slúží, aneb sě nám protiví, nejsú jako ostrohy, ješto pudie nás, abychom běželi k boží milosti? Druhý posel od Boha k nám jest Písmo. To nám Boha ukazuje, zove nás k němu, ponúká, rozochvuje k vóli jeho, ze zlého kárá; hrozí, chybíme li sě s Bohem,

X
jvbylo] lybo
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).