Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[240r]číslo strany rukopisusrdce i marným myšlením neprzniti. Neb ktož netbá i od malých poskvrn a marných myšlení čistiti srdce, vidíť to Bóh. A z marných myšlení zajde ve zlá, až pak i v šeředné činy dálež dálež. Protož, jakož die svatý Jeronym k Demetriadě, tu j’ sě najviec hřiechu střieci, kdež sě počíná, a jakž móž býti najprv poznán, tak jej pohasiti, dřéve nežť rozmoha sě, sílu vezme. Druhé běch řekl […]text doplněný editorem netolik ode zlého a marného myšlenie […]text doplněný editorem je naplnili. Neb zlý duch, nalezna srdce prázdno, najprv lehkého[hd]lehkého] lehko a marného myšlenie naplní je a podnietí, až i zavede opět dále. Protož die Písmo: Viz, aby nikdy nezapomenul Pána Boha svého. A tak svatý Jeronym k Demetriadě die: Máš v obyčej vzieti čísti Písmo svaté, aby světlem slova božieho duše tvá byla osviecena a byly od nie temnosti ďáblovy odehnány. Neb ta duše móž utéci ďáblu, kterúžť osvietí slovo božie a kteráž v nebeském myšlení má svú neprázdn. Třetie sem řekl, ež máme uvésti v srdce svá s pomocí daru božieho šlechetnosti. Psal sem jinde o tom, co j’ šlechetnost a co j’ květ a co list šlechetnosti, a tu sem řekl, ež šlechetnost jest mysl zpósobená podlé súdu pravdy, když to ji trží a tolik a tak, jakož to má býti u pravdě. A opět šlechetnost jest dobrý zpósob a pořád mysli. A jakož bude někto krásný slúti, ješto dobře a slušně spojen bude z sličných údóv v hodují mieře jednoho k druhému: takež šlechetný bude, když jest mysl jeho slušným a šlechetným myšlením zpósobena. A tak šlechetnost jest ozdoba duše, z niež i činové šlechetní vycházejí. Kdyžť sem sě vzmienil o myšleních, i tohoť chci také dotknúti, ež zlý duch také vzbuzije někdy zlá a šeředná myšlenie v srdci; a bude to někdy bez člověčie viny, ně, kdež ta myšlenie přemóž mysl mohutností šlechetnosti, chvály zaslúží. Protož svatý

X
hdlehkého] lehko
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).