Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[239v]číslo strany rukopisuProtož v srdci jest kázn počieti, brániec jemu najprv myšlenie zlého a marného a čistým myšlením naplnijíc a uvedúc v ně s pomocí daru božie milosti šlechetnosti.

Najprvé řku: Srdce slušie chovati čistě, neb pochodí z něho život. A die Kristus: Blažení čistého srdce. Jistěť to nenie věc malá, skrze niž jest blaženu býti, nemáť lehce vážena býti; neb každý by chtěl, aby bylo blaze jemu, kakžkoli mnozí tu hlédají, by blaze jim bylo, ješto nemóž tu blaze tráti. Neb nelze j’ dojíti plného blaze, jediné v poznání vrchnie plné pravdy, ješto j’ sám Bóh, jehož lidé čistých srdec viděti budú, v blažené jsúc pochotnosti z viděnie toho. Protož netolik nečistým zlým myšlením nemáme srdec uneprázdniti, ale také ani marným. Neb i marnáť myšlenie jsú bez rozumu. A dieť Písmo, ež duch kázni odejde od myšlenie, ješto jsú bez rozumu. Bóhť má a pravda srdce osésti, a čistému Bohu slušie čisté miesto. A onť zná ta srdce, ješto vše vidí, kterak jsú čísta, brániec sě hluku myšlenie toho, ješto srdce činí nečisto. O tomť die svatý Augustin k Bohu: Což kdy činím, to před tvýma očima činím a ty beze všie záslony patříš na to. A má myšlenie i mój úmysl ty lépe znáš, nežli já sám. Neb což kdy činím, vzdy jsi při tom, zře na všecka má myšlenie, v čem li sě kochám, v čem myslí rozkládám, nač sě rozpomínám. Ty vidíš, odkud jde který duch, kam jde, kde jest. Ty vidíš, sladký li j’ kořen nebo hořký, z něhož vycházie krásný list svrchu. A netolik kořen, ale i stržen kořene, z něhož úmysl pocházie, rozeznalivú světla svého spravedlností projatě velmě znamenáváš: Kam sě táhne mój úmysl, co li kdy myslím, v čem li sě líbostí pokochávám. Ty vidíš, slyšíš a v svých knihách znamenáváš. Protož pilnéť jest

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).