Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[214v]číslo strany rukopisuhromada tak nezpósobně v spolce byla, dotud to vše zemí jmenuje Písmo a někdy vodú. A tak die: Duch boží vznášal sě nad vodami, točíš Bóh to jměl v svém úmysle, co chce z toho stvoru té jedné hromady vyvésti a učiniti. Ať řku v někakém podobenství, jako přída tesař k hromadě lesu, bude v úmysle jmieti, kaký dóm učiní z toho, z čeho toto nebo toto.

Druhým dnem, o němž die Písmo, ež ten den rozdělil Bóh vody ty, ješto jsú nad firmamentem, točíš nad těmi nebesy, ješto jsú v nich[gl]nich] nyem hvězdy a jichž během vše jest utvrzeno, od těchto vod, ješto jsú pod firmamentem, znamenán jest druhý skutek boží, ješto chválu jeho opatrné múdrosti ukazuje, že j’ vše zpořiedil podobně věda, co k čemu slušie, co proč, co má držeti které miesto.

Třetiem dnem znamenán jest skutek milosrdné dobroty jeho. Neb ten den, když všudy byly vody zemi pohýlily, Bóh odhrnul vody s strany země, aby sě země suchá ukázala a svój plod nesla k užitku lidem. Ale i zvláští dobrotu boží ten den třetí znamenává, v níž, našeho hledaje užitka, vykúpil nás z hřiechu a pro hřiech obecný z obecné smrti. Neb jakož všecka země vodú byla oplynula, tak vešken národ lidský byl v hřieše a v smrti, jeliž Hospodin v svéj dobrotě odlúčil smrt od lidu svého a hřiech obecného přirozenie porušeného. A tak vynikl kostel, lid boží, z smrti a jest ploden darem božie milosti v šlechetnostech, a lid jiný kromě kostela vešken jest v hřieše, vešken v smrti, jako ta země, ješto j’ ještě hořkými vodami mořskými oplynula.

Čtvrtý den učinil Bóh slunce a měsiec i jiné hvězdy, ješto by zemi osvěcovaly. V tom jest znamenán ten boží skutek, ež čaká dobrotivě, ne inhed zavrže, ač kto nenie inhed osviecen múdrostí pravú,

X
glnich] nyem
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).