Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

ma[208v]číslo strany rukopisují lidé méně jiesti, méně píti, méně spáti, v klamiech nemají tak lehci býti, a jakož sem řekl, pílnějšé sebe mají býti, všech poškvrn sě střěhúc. Nesmiem veleti, ale řku, by manželé tak múdří byli a stateční ež by oba sobě povoléc sdržala sě čístě přes póst, slušalo by, aby jich modlitvy, jich dobré žádosti jměli prospěch a jiná jich utrpenie. A opět by sobě po próvodě neutekli, ano svatý Pavel to die, ež na čas z obú povolenie, aby čísti byli na modlitvách, mohli by sebe prázdni býti, a opět aby sě vrátili k témuž. A zdali k tomu nezove ten prorok, ješto póst velí provolati řka: Vyjdi ženich z své komňaty a nevěsta z svého lože? Mluví také o tom postu svatý Bernart, ješto záleží v utrpení kterýchžkoli tělu libých věcí neb světské myslci a řka: Jest li, že j’ jen lakota hřešila, sama lakota drž póst, a dostiť jest. Pakli jsú hřešili i jiní údové, proč by sě i oni nepostili? Protož oči držta póst od všetečného hlédanie i od kochánie v libých sobě věcech, aby také v pokání byle skroceně, ješto divně a rozpuštěně blúdile v hřiechu. Posť sě ucho od marných řečí poslúchanie, od novinek i ode všeho, jehož k spasení slyšeti nenie třeba. Posť sě jazyk od utrhánie, od vrtránie, od řeči rozpuštěné i kteréžkoli nepotřebné. A někdy pro počestnú přísnost i od toho umlkni, ješto by něco sě zdálo, ež jest dobré. Ruka sě posť od zlých činóv i také od činóv nepotřebných. A nad to nade vše posť sě duše od hřiechóv a od své vlastnie vóle. Neb bez toho postu Bóhť zamietá jiné posty, jakžť Písmo svědčí: Protoť Bóh postóv našich nepřijímá, ež bývá v nich vóle naše nalezena. Ta, točíš vóle naše, ješto j’ hřiechem v porušeném našem přirození nakažena púřičkú kakús a hrdostí žádostí telesných a světských věcí. Svatý Otec Lev papež die

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).