Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[146v]číslo strany rukopisusluhám i dnes dává poznávati mnohé své dary a chuti v nich utěšenie duchovnieho pochutnati u veselém srdečném jako pokřiknutí chvály božie, o němž nevědie tohoto světa milovníci.

Dnes zvláště dvoji věc jako protivnú sobě ukazuje nám kostel svatý, když pamatuje, kak jest Kristus se ctí přijat a vděčně od obecného lidu, ješto slyševše o něm tolik divóv, co j’ jich činil, i viděvše, jakož jest tu i Lazař s ním byl, jehož byl těch dní z mrtvých vzkřiesil, an čtvrtý den již ležal byl v rovu, poznali a seznali zjevným hlasem, že j’ on Kristus, jenž přišel ve jmeni božiem, jako j’ byl slíben; a druhé, ež pak pašiji čte kostel, čtenie o jeho umučení, pamatuje jeho potupnú smrt. A pak svatý Pavel mluví o velikéj pokoře jeho, od niež jest výsostí své cti neodtažen ani ukrutností a potupú ohavné smrti. V svéj cti a v svéj chvále byl pokoren, když zástupové čest a chválu činili jemu; nepodnesla j’ ho ta chvála v hrdost, ani sě k tomu svému okázaní připravil hrdě, jako j’ obyčej marnosti lidské. I muši v kratochvíli dne tohoto jednoho starého skládače rýmem[ed]rýmem] rymen knih českých řěč o dni tomto pověděti. Ten takto die:

Viz, člověče bohobojný,

božie milosti dóstojný,

velikého milosrdie,

kakť jest Syn boží nehrdě

[5] bral sě dnes k Jeruzalemi;

vládna nebem, mořem, zemí,

kakž sě jest velmi pokořil,

jenž, co kde jest, všecko stvořil!

Jmaje ve všem vši moc sstálú,

[10] nic netbal na světskú chválu;

jsa král nade všemi králi,

jehož vše stvořenie chválí,

jehož sě vše moc neskryla,

by v čem jemu potřěbna byla,

[15] lidmi, koňmi, drahým rúchem,

což by jedno chtěl, posluchem

vše by bylo jemu hotovo,

kdyby řekl jediné slovo.

Čili jest nemohl jmieti koně,

[20] jenž by pošel, uzdú zvoně,

ana zlatými cetkami,

zproložena i gemma[147r]číslo strany rukopisumi?

X
edrýmem] rymen
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).