Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

pokor[144v]číslo strany rukopisuně. Neb jest tíše k téj řěči, ješto jej haniechu, odpověděl řka: Ale ctím Otce svého, a vy jste mne neuctili. A viece jest dořekl chtě, abychom my též učinili v túž příhodu. Neb jest řekl: A já nehledám své chvály; jestiť, kto by hledal a súdil. Vieme to, že j’ psáno, ež Otec vešken súd dal Synu, avšak ten Syn boží, trpě křivdu, své chvály nehledá a to, což mu jest k hanbě řečeno, ostavil jest Otcovu súdu, aby nám tiem ukázal, kak my pokorně máme strpěti protivenstvie, poňavadž ten sebe pomstiti nechtěl, jenž vše súdí. Viece j’ nám dal Hospodin příkladu[73]v rkp. „przykladu“, jakž čtenie toto svědčí, aby, když zlých lidí zlost roste, kázanie slova božieho nepřěstalo, ale také sě rozmáhalo. Neb když jsú, by běsa jměl v sobě, mluvili jemu, ščedřějie jest dar kázanie svého před nimi vylil a řka: Jistě, jistě pravi vám: ktož mú řeč schová, neuzří na věky smrti. Ale jakož dobří protivenstvie trpiec, křivdú mají býti lepší, takež zlí, i když jim dobře činie, vzdy sě horšie. Neb opět uslyševše tu řěč, vecechu jemu: Již vidíme, ež máš běsa, poňavadž zlý lid bieše obvázán smrtí věčnú a nevidiechu[en]nevidiechu] newyedyechu jie; patřiec jediné na smrt tělesnú, temni biechu k téj spravedlnéj řeči a řkúce: Abraham umřěl jest i proroci, a ty dieš: Schová li kto mú řeč, neuzří smrti na věky? A tak ctiec jako[74]zjevně chybný zápis Abrahama a proroky počěchu vážiti nad Syna božieho. Ale toho j’ zjevné dolíčenie, ež ktož Boha nevidie, ti právě nemohú sluh božích ctíti.

A kakžkoli vidieše Hospodin, ež sě jemu zjevně protiviechu, avšak opěte svým hlasem kázati jim poče a řka: Abraham váš otec radoval sě, aby viděl den mój; viděl jest a vesel tiem byl. Tehdy j’ Abraham den boží viděl, když jest u podobenství najvyššie Trojice svaté přijal v hospodu tři anděly, a tak mluvil se třmi jako

X
ennevidiechu] newyedyechu
73v rkp. „przykladu“
74zjevně chybný zápis
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 20 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).