Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[122v]číslo strany rukopisučím by přišli k spasení svému, sám jich plakal jako přietel, jich také zabylstvo vida. Neb jednú, když zdáše sě židóm, by jich město v pokoji stálo, před hody velikonočními přiblíživ sě Kristus k městu, znaje tajnost každého srdce, věda, po kterém úmysle má která věc komu přijíti neb vyjíti v odplatě aneb v pokutě, uzřěv město, v němž mladí i starší úmysly svými velnuli jen k tomuto světu – mladí sě k hodu rúchy svými připravováchu a k svým kvasóm, druh druhu slíbiti sě chtě světskú marností, a starší biechu sě protiv Synu božiemu sebrali v rádu – […]text doplněný editorem a v tom pláči poče řéci syn boží k městu: Kdyby poznalo i ty, točíš také by plakalo, ješto nynie veselé sě v tobě mladí tvoji, a starší úfají v svú lestnú radu, ješto nevyjde jim tak, jakož mnie oni. Neb v den tvój, ješto j’ ku pokoji tobě, skryto j’ před očima tvýma, že přídú dnové na tě, ež obklíčie tě valmo nepřietelé tvoji a se všech stran tě súžie, a k zemi tě povrhú a tvé syny, ješto jsú v tobě, a kámen na kameni tebe neostane. To sě j’ vše již naplnilo na tom městu, i dnes ten lid židovský my vidíme v porobě mezi sebú, ješto sě jim nezdálo toho, když bujiechu, a syn boží jich plakáše. I móž sě každéj hřiešnéj duši tato řeč dobře přijednati, ješto bujie v marném veselí tohoto světa nevidúc, co ji má potkati skoro. Ačť již nepláče Kristus takých zabylstva, ale skrze své šlechetné vzdy jich pyče, když dobří svatí lidé žalostie slepoty světských lidí a jako řkúc k takovéj duši: Ó, {no}marginální přípisek mladší rukou hubená duše, marností světskú oslepená, kdyby poznala, i ty by plakala, ale proto sě veselíš, že j’ v tento tvój den, ješto j’ tvój pokoj, skryto před očima tvýma, ež přídú dnové na tě a obstúpie tě nepřietelé tvoji valmo se všech stran a súžie tě a k zemi tě povrhú a tvé

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).