Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<9v9r10r10v11r11v12r12v13r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[11r]číslo strany rukopisuv boží milosti. Ale skonánie ukáže každých odplatu, když jedny budú vzaty u věčnú chválu a druhé budú k marnosti jako nestatečné zóstaveny a potlačeny a zahynú. A coť řku o panenství, téžť jest i o jiném takovém, ješto podlé úmysla dobrého móž chválu jmieti a podlé úmysla nehodného ztratí chválu. Avšak svatá Lucia ne inhedť jest panenstvie chovala na ten úmysl, aby v tom neporušení ostala věčně, až pak v lepšie úmysl proměnivši, oddala sě v panenství Bohu. A jedna li pro světskú čest drží panenstvo a nemieniec viec ostati při něm, a veselím světským a v těch marnostech zprzní je velmě? Však bude li v těle panenská celost zachována a úmysl bude v dobré proměněn, móž, mysl zčistiec, panenskú korunu v nebesiech jmieti, Bohu dadúc sě v svém panenstvu. Jakož i svatá Lucia, mienivši za muž, však pannú ostavši, panenské koruny došla.

Abych však nebyl bez odtuchy i s takýmiž, ješto jsme tu naději potratili, by bylo dojíti lze té koruny svatých panen, jmajíc pamět, to v nich milujíc, jehož jsme sě učinili nedóstojni: chci řéci, jakož svatý Jeronym die: Porušené duše budú pannami, dadúc sě Synu božiemu v manželstvo duchovným[n]duchovným] dochonym činem jako choti. Divnéť jest to duchovnie manželstvo. Neb v tělesném manželstvě panna bude porušena, ale v tomto duše porušená, když v něm bude, opět bude své panenstvo zasě jmieti, ne jelikož k oné panenské korunce vláští, ale jelikož k tomu, ež móž chot býti toho kněze najvyššieho, pána našeho Jezu Krista, o němž jest v podobenství psáno v knihách Mojžiešových: kněz najvyšší pojme pannu, nepojme vdovy, ani té, ješto j’ ji jiný muž odehnal od sebe, ani zlé, šeředné kóže. I slušie nám tuto znamenati, co j’ k tomu úmyslu vdova, co od muže odehnaná, co zlá kóže, ješto těch nepojme kněz najvyšší, a co panna, ač jest kto v těle i porušen, ješto však pojme jej neb ji kněz najvyšší.

Najprvé vdovú jsú ty znamenány, ješto moc jim umřela k skutku hřiecha, ale žádost neumřela; neb hřiech jich ostal, ale ony svú myslí hřiechu neostaly. Kdyby mohl takový, rád by zlý byl a túží jako vdova po muži, ež nemá té moci, aby zle činil.[9]nejisté čtení Proti takým die Hospodin

X
nduchovným] dochonym
9nejisté čtení
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).