Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[109r]číslo strany rukopisuspieše ten peniez odplaty a postava svrchovánie příde každému, a spieše sě každý přiblíží k okrúhlosti plné cělosti života, života právě duchovnieho, jakž zde móž býti. Nebť nic jiného nenie, ež každý najposlé peniez vezme, jen ež ve všech svých čitedlnostech postavu a obraz v okrúhléj věčnosti všeho svrchovánie budem jmieti.

A poňavadž té cělosti svrchované dojíti máme aspoň a tam v životu onom, abychom tu mieru, kterúž zde odměříme plnú a natlačenú, ana sě až osípá, tak vrchovatú zbožného vzěli obdarovánie přeščedrého: počněm zde s pomocí jeho táhnúti sě, jakž mohúc, k dokonání té cělosti! Protož dělajíc z toho penieze u vinnici boží, najprvé máme hlédati, abychom mohli poznati, co j’ božie vóle, a tu poznajíc, po ní svú vóli opraviti, a pak svú mysl obykajíc v šlechetnostech, k žádosti věcí nebeských roznietiti. A pak po téj žádosti dobréj věčných věcí máme také své čichy a od těch věcí, ješto nejsú zápovědné, odtahati, abychom mohli těch věcí žádost, ješto neslušejí, jakž najdál mohúc, pohasiti. A kto toho nevie, ež to vše pomocno jest k vzdělání vinnice duchovnie, i upřiemost poznánie pravdy, i opravenie vóle, i žádost věcí nebeských i utrpenie čichóm tělesným i uskrovněnie tělesných žádaní? Jest pak o těch dělníciech té vinnice zvláště znamenati, ež čím který příde pozdějie, tiem pracije lehčenie. Neb čím den prospěchu našeho dále roste, tiem slázež slázež jest obyčej jmieti v šlechetnostech; a čímž viece sě skrovní tělesná žádost, tiem břiemě dne a horko těžké méněž méněž jest nám těžko. Neb jelikž roste milost duchovnie, s tolik nám ubývá tělesné práce. Bude milostí pochotno jho a břiemě lehko, ješto j’ sě zdálo dřéve velmě těžko. I to j’

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).