Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[108r]číslo strany rukopisuokládaj na své sě hřiechy rozpomínaje, aby sě zahřiel v boží milosti, vida takú dobrotu jeho, ež trpí i hřiechy naše čekaje našeho obrácenie!

Dnes také mají přestati až do próvoda svatební hody, aby lidé při sobě byli v svatéj truchlosti tohoto času, již jest slíbeno utěšenie. Čím pak viece dvorové, tanci a zabylstvo masopustnie minúti by jmělo, i kterážkoli rozpuščenie světské marnosti! Ale což neslušie, toho j’ ďábel vzdy pilnějí, a ktož nechtie při sobě býti, dadie sě jemu podtrhnúti, a tak viece, než jindy, svateb i těch marností. Neb jakož die Kristus: Mnoho j’ pozvaných, ale málo vybraných. Aj, to příslušie k zámutku spravedlivému cierkvi svaté, že j’ ze mnoha pozvaných tak výboru málo; pro něž die: Obklíčila jsú mě stonánie smrti, bolesti pekelné obklíčily sú mě. Ale ty, milosrdný Hospodine, ač spravedlivě trpíme pro své hřiechy, pro chválu jmene tvého vyprosť nás z toho!

Abych také řekl něco pro ty, ješto mají rozum k duchovným věcem mimo obec, dieť Rikhardus, ež výborná božie vinnice jest svědomie každého. V téj chce, by nasázáno bylo šlechetností jako rozličných sěmen božích. A tehdy vyjde Hospodin, aby ta vinnice dělána byla, když svú vóli zjeví komu vdechnutím vnitřním v jeho srdce. A tak že té též vycházie Hospodin, to j’, že přispořije poznánie pravdy. A že netolik často a mnohokrát vycházie, ale také v rozličné hodiny, to j’ rozličným činem sě ukazuje a poznati dává, a že jsú u prospěchu rozliční vstupni. Neb podlé prospěchu v svrchování a rozspořenie šlechetností poznánie Boha sě rozspořije. Dělníci pak v téj vinnici jsú myšlenie a ty žádosti, ješto tržie člověčí mysl. Tiť mají pracovati u vinnici boží a pot snésti u práci, aby

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).