Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[110r]číslo strany rukopisuskutkem učiníme. A kto j’ ten, ješto by mohl to vše, ješto vie, ež by jměl to učiniti, aneb že by slušné bylo? Ale když příde ten žádúcí čas odplaty, když nám plná cělost dána bude penieze toho za práci zdejší, nic viece nebude u poznání, nežli v žádosti tržěti bude. Neb což koli kto pozná, ež má jej správně tržěti u mysli a že j’ slušné učiniti, ať tak řku, to vše i moci bude i naplní. A tak postava táž svrchovánie, kteráž bude u poznání, bude také i u milosti. A tiem činem týž peniez vezmú poslední, ješto i první. Ale že jsme sě vzmienili o tom čtení, v němž jest tuto příkladnú pověst mluvil Kristus, znamenajme k tomuto úmyslu, který j’ to dělník, ješto j’ najprvé uveden dělat a najposlé vezme svój nájem, na ňhožto také požehral pán té vinnice řka: Vezma své, jdiž pryč! Zda j’ tvé oko nepravé, ež jsem já dobrý? Ten první dělník v téj vinnici jest to ukáranie v svědomí, ješto žehře z nepodobného. A kto by s takú prací své svědomie učistil, kdyby v něm toho leptavého požehrovánie z nepořádu nebylo najprv? Ale však toho dělníka oko tiem nám jest ukrutnějše, čímž nám Pán bude dobrotivějí. Neb čímž většie dary dává nám Bóh z své milosti, tiem větším leptáním pobádá svědomie dělník tento, když hřešíme. Protož toho dělníka práce neskoná sě, donidž nezbudem svého nedokonánie a nebudem k svrchování svému plnému přivedeni. Ale když vezmem peniez té plnosti, vezma, co j’ jeho, otejde pryč. Neb když nenalezne ten ostnec v svědomí, z čeho by viece mohl žehrati, odpočine a otejde. Ó, kaké bude poznánie našeho svrchovánie! Ó, koliké našie moci dokonánie! Ó, kaké zdravie tedy bude jmieti člověk! Nebude oklamán i v jednom mnění; nevyjde z miery a slušnosti i jedna žádost. Jehož nám pomoz etc.cizojazyčný text

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).