Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<90r90v91r91v92r92v93r93v94r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

čest duchovní. Neb tak jest svázán náš nepřietel, ež leč sě svú vólí poddáme, nemóž jinak svítěziti. Když již u vrat hřiech bude, když v žádosti kaks trží k hřiechu, ještě j’ v naší vóli povoliti neb nepovoliti. A povolíme li, tehdy jsme přemoženi a mušíme s žalostí řéci: Spadla j’ koruna našie hlavy; běda nám, neb jsme shřešili! I kárá múdrost Boece, muže ve školách slovutného, když v svém neščestí mluvil, jako by jej přemohl světský smutek, a řekla k němu: Bylať sem dala takú bran a také oděnie a oružie, ež kdyby ty sám prvé nebyl odvrhl jeho, uchován by byl u příhodě každé, ež by nic přemožen nebyl, mieniec tú braní rozum a svobodnost vóle. Ale kakžkoli veliké jest hubenstvo naše, svú vólí býti přemoženu, leč v líbosti, leč v protivenství, však Hospodin milostivý čaká nás až i dnes ještě do této chvíle, chtě nás ke cti navrátiti. Ale dokud bude čakati, nevieme toho. Protož hněm sě, neležme; chcem li býti ke cti rytieřstvie duchovnieho navráceni, nemáme ležeti na posteli rozkoši a lenosti, ale nízce na zemi pravé pokory v pokání svatém. Máme také dvoje přemoci a pobiti nepřátely, to j’ neslušné libosti a strach neřádný, aby nás ani libé odtáhlo od pravdy, ani protivné odhrozilo. A tak když vezmem od kněze rozhřěšenie, jemuž jest to poručeno, tehdy jsme ke cti navráceni a v miesto obce svatého kostela opět uvedeni. Protož přemoz zlé v dobrém; ktož stojí, viz, by nepadl; chyl sě ode zlého a čiň dobře! Kto j’ povržen a padl, vstaň rúče, donidžť Bóh čaká chtě milost dáti! Neb dokudť bude čakati, nenieť jisté. Viz, by sě neobmeškal, ale přemoz zlé v dobrém. A toho nám pomoz, Hospodine! Amen.

V čtvrtú neděli řeč.

V dnešní neděli ponúká nás svatý Pavel v své epištole, abychom sě spolu milovali, a die, ež, ktož bližnie miluje, zákon jest naplnil. Neb ten

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).