Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<73r73v74r74v75r75v76r76v77r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

abychom ten den s čistým svědomím, s čistým srdcem mohli k oltáři božiemu přistúpiti, a tělo a krev našeho spasitele ne k odsúzení, ale k lékařství dúš svých přijieti. Nebť v jeho těle záleží náš život, jakožť to on sám die: Nebudete v sobě života jmieti, jediné ač jiesti budete tělo syna člověčieho a krev jeho píti. Protož ktož chce život vzieti, proměň život […]text doplněný editorem bude tiem viece porušen než uzdraven, viece umrtven než obživen. Neb jest tak řekl svatý Pavel: Ktož jie tělo božieho Syna a pie krev jeho nedóstojně, súd jie a pie sobě.

A kakžkoli na však čas slušie nám dobrými skutky býti osdobenu, avšak zvláště den hodu jeho narozenie, jakož jest to i sám řekl ve čtení: Mají sě světiti lidem vaši dobří činové. Znamenajte, bratřie, když který člověk znamenitý chce hody své jmieti neb svého syna, kakú snažností před mnoho dní, což by neřádného v svém domu viděl a nečistého, vyčistí, zpořiedí, ven vyvrže, co j’ nečisté a nepěkné, a čeho j’ třeba, dobyti káže. Bude li dóm temen, zbielé jej, umetú podlahy chvostišti, osdobie potrušiec kvietím; a což slušie k útěše, to připósobie vší snažností. A proč to vše? Jediné aby smrtelného člověka hod s veselím slavili, jemuž jest obak umřieti. A když tak sě pílně k svému hodu neb syna svého připravuješ, kak sě máš připraviti hodnú přípravú, čakaje hodu Pána svého! Jehož by nechtěl, by bylo v tvém domu nalezeno, snaž sě na to, jelikž móžeš, ať by nenalezl Bóh v tvé duši toho!

Jistě, kdyby tě král zemský neb jiný někto znamenitý k svým hodóm pozval, snažil by sě, aby rúchem toho očima sě neneslíbil, ješto j’ tě pozval. Takéž sě snaž s pomocí boží, ať by tvá duše byla rozličných šlechetností osdobami okrášlena a tak hod božieho světila narozenie. Neb Pán Kristus uzří li tě tak přípravna

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).