Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<71r71v72r72v73r73v74r74v75r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

člověk, by věčně byl tak život jeho, jakož ta chvilka bude někdy. Ale die svatý Ambrož: Pravda jest, dal jest Bóh poznánie nebeských tajností člověku, ješto by mysl roznietilo k milosti a k žádosti šlechetností, skrze něž by mohl k těch vysokých, božských věcí poznání přístupek jmieti. Ale kto by šel tak nesnadnú cěstú, ne brzo nalezneš, ješto by tak v své mysli byl zpořiezen, až by nejměl přielišné milosti k tělu svému a i v jedněch ohyzdných hřiešiech obyčeje, neobrátil sě na i jedna pochlebenstvie; a jsa v ščestí tohoto světa, ješto by nehrdal pokornými; ješto by zlého sě pokrýval, dobré a svaté chválil, a ani sě vznesl žádostí chvály ani sbožím; ješto by odehnal od sebe všelikú lakomú žádost; jehož by mysli nesklonil smutek, nepřemohla křivda, ani který strach neb zlé příhody domněnie v bezpřémné péči neuložily; jehož by smilné i jiné tělesné žádosti nepopúzely a nepokojná žádost marností neučinila, aneb líbost světských rozkoší; a ješto by k tomu jměl i šlechetnosti, čistotu, smiernost, střiezvost; a ješto by snadně mohl vztáhnúti hnutie lehkých věcí, ješto mysl tržie, a svému úmyslu i své žádosti by chtěl vše vylíčiti a vynutiti, ješto by učinil mieru; ješto by omylné věci rovností rozdělil, sklidností mysli pochybné zřiedil, tak až by vše nesklidné jako pře mezi tělem a myslí rozsúdil, a u vnitřniem i u vnějšiem člověčství v sobě aby pokoj a srovnánie učinil, nejsa i k jedné straně proti pravdě bezpřémnú žádostí přichýlen. Takový nejen jako přietel, ale jako Syn byl by povýšen, aby bohatstvie chvály a dědičstvie jeho byl účasten. Jehož i nám pomoz etc.cizojazyčný text

Toto čti v čtvrtú neděli v advent. Toť jest řeč svatého Otce Lva papeže.

Svatú a zvláští, žádúcí slavnost chvalnú, hod narozenie pána a spasitele našeho, jmajíce věrným přijieti náboženstvím, s pomocí jeho

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).