Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<68r68v69r69v70r70v71r71v72r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bude stár, mrzut, nezdráv, medl. Krása vlasóv promění sě, oblysie, oplchá, ošedivie; zuby zžlutnú, oči zemdleta, hluchota příde, ruce sě vztřeseta, kóže sě svraská, chřbet sě skloní. A kto by vše hubenstvo početl biedy našie, ješto nám vše ukazuje, ež sě j’ zbořiti našemu tělu a jíti k súdu? A nad to vidíme mnohé, ež zdrávi, krásni, mládi; jednežť je brzká smrt vzlúpí. Protož vidúc již znamení tolik, ež máme umřieti, a nevědúc kdy, a jíti k svému prvniemu súdu, opatř sě každý, s čím tam pójde! A kto j’ mlád, silen, zdráv, krásen, i čímžkoli drží svět jeho mysl, é, nedaj sě tomu obmeškati, ale ješto by to obák v malých letech ztratil, ač i nechtě, daj to Bohu z své vóle v obět! Nevaž sobě lutových věcí tohoto světa, počni býti v službě boží a sbuď v ní do konce! Neb ktož bude v dobrém a v šlechetnosti nalezen svým prvým dnem súdným a v boží milosti, bezpeč druhého čakati bude. Ale běda a hoře, ktož svú mladost, krásu i cožkoli takového vážiec, vysoce ulnú k světu a v svém sě dobrém obmeškají, netbajíc na Bóh a neobmysléc, co potom bude. Neb blížíť sě ten den, ežť příde Syn člověčí u veliké moci a u velebnosti k tomu súdu posledniemu, aby dal každému, čeho j’ kto hoden. Kak sě tu uzřie zlí, nečistí, cizoložníci, opilci, lakomci, hrdí, milovníci tohoto světa, ješto je nehotovy k tomu dni smrt jich nalezne! Tuť, jakož die Kristus, poběhnú k horám řkúc: Padněte na ny, přikrýte ny, ano sě jim těžko k súdu ukázati, avšak sě nebude lze skrýti. Ó, kak hanebně ukáží sě mnozí, ješto zde u veliké cti bujiechu! A mnozí u veliké cti na ten súd vstanú velcizojazyčný text pójdú, ješto hrdáno jimi zde na světě, i budú ti zlí diviti sě dobrých chvále a řkú v svých srdcích vzdyšíc a stóníc: Tito jsú, ješto sě jim kdys posmieváchom; mniechom, by jich život bláznovstvie byl. Aj, kakť jsú poctěni! My jsme blúdili, a vše útěcha naše minula, jako když lodí vodu přejde, ež i sledu po ní neostane. A tak ten súdce mocný, odsúdě na věčné

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).