Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<72v73r73v74r74v75r75v76r76v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

rozkázanie. Dieť ve čtení: Když činíš kvas, nechtěj zváti bohatých, ješto by tě zasě opět odezvali, a od nich by vzal odplatu, ale pozov chudých, mdlých, klécavých, a budeť v spravedlných odplatě odplaceno!

Pakli die kto: Tehdy přátel a známých nemám zváti? Né, ne tak. Majíť v svój čas přietelé a známí zváni býti, ale tiem řieze, a neobžerný kvas má přátelóm připraven býti, aby zóstalo, z něhož by chudí potřebu vzeli, z něhož by něco potřebným dáno bylo, abychom, když den súdný příde, ne se zlými, ješto chudými hrdají, nyní uslyšeli: Jděte ode mne, zlořečení, u věčný oheň; ale abychom uslyšeli s spravedlnými a s milosrdnými, ano die k nám Syn boží: Poďte, požehnaní Otce mého, přijměte královstvo; byl sem lačen, krmili jste mě. A také aby sě i ona řeč k nám chýlila: Měj diek, dobrý a věrný sluho, nad málem jsi mi byl věren, ustavím tě nad velikú věcí; vejdi v radost pána {… praví papeš svaté Leo patre Mathe toto … vhodné připraviti}marginální přípisek mladší rukou; * nejisté čtení svého!

A ať by bylo pamětnějie, kak se j’ k hodu tomuto připraviti jako k svatbě, opěteť řku: Všie nečistoty daleci buďte; osdobte sě dobrými činy; vztvrnost, hněv, nenávist jako jed vyvrzte z srdec; v kostele aneb sě modlte aneb chválu boží pějte; v kostele jiných svých řečí nemáte jmieti; a z svých ust nikdiež slov nepočestných nevypúštějte a i jiným braňte mluviti stydce; po pokoji stójte a ty, ješto hněv a nechut jmají k sobě, zjednajte a zmiřte! Budete li těch věcí pilni, móžete s boží pomocí i na tomto světě s bezpečným svědomím k oltáři božiemu přistúpiti, i v onom k věčné přijíti blažnosti, skrze pána našeho Jezukrista.

Tato pak řeč jest svatého Augustina také v advent.

Bratřie milá, již božie milosti blíž jest den, v němž žádáme s veselím světiti pána i spasitele našeho narozenie. A protož prošiť i napomínámť vás, abychom sě s pomocí boží snažili, jakž mohúce,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).