Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<55v56r56v57r57v58r58v59r59v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

příčina toho, aby sě svatí lidé v své pokoře hluku světského pokrývali – protož ty beřme sobě ku příkladu, ješto sešli s tohoto světa, a Bóh ohlásil jich svatost, v níž jsú stáli až do smrti! A tak máme svatého Pavla ku příkladu tu v obrácení k Bohu, tu, ež jest své tělo trápil, bráně sě hřiechu, a že j’ dobýval šlechetností a hromazdil je. Protož opět sem vzal slova jeho k této řeči, ješto jest řekl: Následovníci moji buďte! Neb nejen v obrácení, ale i v trápení těla, brániec sě hřiechu a hromazdiec šlechetnosti, dán nám jest svatý Pavel ku příkladu.

Trojím činem bránil sě jest, aby nad ním hřiech nepanoval, a toho jest i nám třeba. Najprv sě bránil nepovole hřiechu, ale vzdy sě protivě, ač kdy z přirozenie porušeného podnět hřiechu dotýkal jeho. Neb jakož sám to pravil, když zevil Bóh jemu veliké věci, aby jej to nevzneslo v hrdost, dán jemu ostnec tělesného pohnutie k hřiechu, aby tiem byl napomenut, že j’ bez božie pomoci křehký člověk, a nebyl hrd pro velikost jiných v sobě daróv božích. A tak pravieše: Vizi jiný běh jako jiné ustavenie neb jiný zákon v svých tělesných údech, ješto sě protiví zákonu aneb ustavení božiemu, ješto j’ v mé mysli. Ale tak jest stál mužsky proti tomu, ač ho j’ tělo k žádosti které takové potahovalo, že jest tomu nepovolil, ani myslí toho obliboval, jakož to sám die: Inhed sem nepovolil tělu a krvi. Druhým činem bránil sě utrpením trápě své tělo, krotě je, aby nebujalo, jakož sám die: Trápím své tělo a v službu je podrobuji, abych, jiným káže, sám zavržen nebyl. Třetím činem bránil sě modlitvú a zvláště pro své to zvláštie pokušenie, jakož to sám praví. Třikrát sě modlil Bohu, aby mohl toho prázden býti, ale Bóh toho nechtěl jemu učiniti, věda větší v tom užitek jeho, a aby i v tom byl nám ku příkladu. Ale řekl jemu: Dosti máš, ež máš

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).